Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt

Strona główna » Aktualności » Stanowisko Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt

wielkość tekstu:A | A | A

 Jako Sekretarz Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, z radością informuję Państwa o przyjętym w dniu 28 maja stanowisku w sprawie rządowego projektu 
nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. 

Artur Dunin

Poniżej pełna treść dokumentu:

STANOWISKO
Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt w sprawie rządowego projektu 
nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk 1370).

Członkowie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt wyrażają stanowczy sprzeciw wobec rządowego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który dopuszcza ubój rytualny. Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt apeluje do parlamentarzystów o głosowanie przeciwko tej ustawie.

UZASADNIENIE

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt jest niezgodny z celem rozporządzenia Rady WE 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania i w takim kształcie stanowi nadużycie prawa europejskiego. 

Należy mieć na względzie, iż rozporządzenie unijne zawiera bezwzględny obowiązek ogłuszania zwierzęcia przed dokonaniem uboju. Dopuszcza wyjątek od obowiązku ogłuszania w przypadku dokonywania uboju związanego z obrzędami religijnymi, jednakże to państwa członkowskie decydują, czy z takiego ustępstwa korzystają czy nie. 

Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się na dopuszczenie takiego wyjątku, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, należy określić na potrzeby jakich grup wyznaniowych taki ubój może być dokonywany, określić warunki i tryb jego przeprowadzenia. W większości państw UE, w których ubój rytualny jest dopuszczony, przedstawiciele gmin wyznaniowych muszą uzyskać pozwolenie władz na dokonanie uboju określonej liczby sztuk bydła – jedynie na potrzeby mniejszości – i to władze kraju decydują czy takiego pozwolenia udzielić. 
Dyskusja na temat odstępstwa od obowiązku ogłuszania prowadzona jest w całej Europie. Tendencja zmierza do wyłączenia możliwości stosowania uboju rytualnego na terytorium państw członkowskich lub obostrzenia warunków jego dokonywania. Ubój rytualny jest całkowicie zakazany w Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Słowenii i Islandii. W Belgii i Holandii, państwach o dużym odsetku społeczności muzułmańskiej, na końcowym etapie znajdują się prace legislacyjne nad wprowadzeniem zakazu uboju rytualnego. 

Polska jest jedynym krajem, w którym działania legislacyjne zmierzają do usankcjonowania uboju rytualnego bez żadnych ograniczeń. 

Wykorzystanie odstępstwa od obowiązku ogłuszania na potrzeby eksportu jest nadużyciem prawa i jest sprzeczne z celem rozporządzenia unijnego. Powyższe potwierdza stanowisko Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Projekt w tym kształcie jest sprzeczny z prawem unijnym i pociąga za sobą duże zagrożenie. Jako, że likwiduje obowiązek ogłuszenia zwierząt i nie precyzuje kiedy i na jakich warunkach można od tego obowiązku odstąpić, istnieje ryzyko, że właściciele ubojni nie będą inwestować w urządzenia do ogłuszania zwierząt, gdyż zawsze będą mogli stwierdzić, że dokonali uboju zgodnego z bliżej nieokreślonym obrzędem religijnym. 
Projekt w sposób drastyczny obniża dobrostan zwierząt gospodarskich i jest sprzeczny z duchem ustawy o ochronie zwierząt. W przypadku ciągłego podwyższania dobrostanu zwierząt w kolejnych nowelizacjach ustawy, poszerzania katalogu przestępstw popełnianych na zwierzętach, sprzeczne z ideą ustawy jest legalizowanie czynu, który w obecnym stanie prawnym jest przestępstwem, a który powoduje zadawanie zwierzęciu zbędnego bólu i cierpienia przed śmiercią. 

Należy mieć na względzie, iż projekt został przyjęty przez Radę Ministrów pomimo, iż MRiRW nie wypełnił zaleceń RM z dnia 12.02.2013 r., zgodnie z którymi MRiRW miał przeanalizować możliwości stosowania metod ogłuszania lub oszałamiania zwierząt 
w uboju rytualnym.

czytano: 1746 razy

źródło: arturdunin.pl

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP