Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Spotkanie Rady Programowej CKiW OHP w Dobieszkowie

Strona główna » Aktualności » Spotkanie Rady Programowej CKiW OHP w Dobieszkowie

wielkość tekstu:A | A | A

Spotkanie Rady Programowej

 

W zwi�zku ze zbli�aj�cymi si� �wi�tami Bo�ego Narodzenia w dniu 9 grudnia b.r. na terenie dobieszkowskiego CKiW odby�o si� wsp�lne posiedzenie cz�onk�w Rady Programowej Centrum oraz ��dzkiej Wojew�dzkiej Komendy OHP.

W spotkaniu uczestniczyli cz�onkowie Rady Programowej CKiW m.in. Pose� na Sejm RP-Artur Dunin oraz ��dzkiej Wojew�dzkiej Komendy OHP m.in. Pose� na Sejm RP- Krystyna Ozga. Obradom przewodniczyli: Pose� na Sejm RP -Krystyna Ozga oraz Burmistrz Miasta i Gminy Stryk�w - Andrzej Jankowski.

Celem spotkania by�o podsumowanie dzia�alno�ci obu instytucji za rok 2014r., a tak�e om�wienie za�o�e� i stopnia realizacji projektu „Gwarancje dla m�odzie�y” tj. „Pomys� na siebie” i „R�wni na rynku pracy”.

Po odczytaniu i zatwierdzeniu porz�dku zebrania reprezentacja uczestnik�w z ��dzkiej Wojew�dzkiej Komendy OHP zaprezentowa�a „Jase�ka”, na tle scenerii wykonanej przez podopiecznych dobieszkowskiego Centrum. Program artystyczny wykonany przez m�odzie� wprowadzi� wszystkich zebranych w klimat  nadchodz�cych �wi�t Bo�ego Narodzenia i zach�ci� do dalszej pracy na rzecz m�odych ludzi.

Przechodz�c do meritum spotkania g�os zabra�a p. Anna Socha-Pinter- koordynator projektu, kt�ra zaprezentowa�a dzia�ania �WK OHP w �odzi podj�te w kwestii realizacji „Gwarancji dla m�odzie�y”.

W dalszej kolejno�ci koordynator projektu CKiW OHP w Dobieszkowie p. Artur Orski przedstawi� efekty dzia�a� podejmowanych w w/w zagadnieniu przez dobieszkowsk� jednostk�.  Zaprezentowa� on zgromadzonym cz�onkom rady, dotychczasowy przebieg wdra�ania projekt�w „Pomys� na siebie” oraz „R�wni na rynku Pracy”, kt�re Ochotnicze Hufce Pracy nowatorsko wdra�aj� w ramach Gwarancji dla m�odzie�y, czym uzupe�ni� wypowied� swojej przedm�wczyni.

Realizacja projektu „Gwarancja dla m�odzie�y” jest powa�nym projektem unijnym, a jednocze�nie du�ym wyzwaniem dla kadry OHP, dlatego te� Komendant�WK OHP po dokonaniu podsumowania dzia�alno�ci ��dzkiej Wojew�dzkiej Komendy OHP w �odzi w 2014r. oraz przedstawieniu plan�w dzia�alno�ci na rok 2015 wspomnia� o sukcesach oraz trudno�ciach napotykanych przy realizacji projektu.

Po wypowiedzi p. Antoniego Urbanka, g�os zabra�a Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie-Leona Winczewska-Wr�bel, kt�ra r�wnie�  przedstawi�a swoje spostrze�enia zwi�zane z naborem do projektu „Gwarancja dla m�odzie�y” oraz jego realizacj�. W dalszej kolejno�ci g�os zabra�a Z-ca Dyrektora CKiW OHP w Dobieszkowie-El�bieta Sobczyk, kt�ra zapozna�a cz�onk�w rady z  dzia�alno�ci� CKiW OHP w Dobieszkowie  w roku 2014, a tak�e przedstawi�a plany na rok 2015r.

Po wypowiedzi wszystkich prelegent�w nast�pi�a �ywa dyskusja zaproszonych go�ci, w wyniku kt�rej ze strony pos��w pad�y dwie propozycje do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym.

 Pierwsz� propozycj� jest zorganizowanie kolejnej wsp�lnej Rady Programowej na terenie Sejmu w obecno�ci Komendanta G��wnego OHP. Druga propozycja, to zorganizowanie dla uczestnik�w CKiW i m�odzie�y z �WK OHP wycieczki do Sejmu, w celu zapoznania wychowank�w z histori� polskiego parlamentaryzmu.

 Po obradach, dobieszkowska m�odzie� obdarowa�a zgromadzonych go�ci upominkami w�asnor�cznie wykonanymi na warsztatach stolarskich oraz na zaj�ciach z Ko�a plastycznego.

Na zako�czenie spotkania, w scenerii sto��w konkursowych przygotowanych przez laureat�w konkursu „wigilijny st��” , jaki odby� si� w Centrum wszyscy cz�onkowie Rady Programowej z�o�yli sobie nawzajem �yczenia, pe�ne optymizmu i zach�ty do realizacji wsp�lnych zada� i projekt�w na kolejny rok kalendarzowy.

Rada Programowa CKiW OHP w Dobieszkowie

zdjęć w galerii: 12
przejdź do galerii

 

czytano: 1322 razy

źródło: OHP Dobieszków

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP