Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Otwarcie Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi

Strona główna » Aktualności » Otwarcie Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi

wielkość tekstu:A | A | A

 12 marca uroczyście otwarto Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi, które skupiać będzie niemal wszystkie najważniejsze instytucje okołobiznesowe działające w regionie i pozwoli zintegrować całe środowisko przedsiębiorczości Łodzi i regionu.
 
Znaj­dą się tam siedzi­by m.​in. Łódz­kiej Agen­cji Roz­wo­ju Re­gio­nal­ne­go i In­ku­ba­to­ra Przed­się­bior­czo­ści, Kla­ster No­wych Tech­no­lo­gii, Bu­si­ness Cen­tre Club, Re­gio­nal­ny Zwią­zek Pra­co­daw­ców Ziemi Łódz­kiej Le­wia­tan, Łódz­ka Izba Prze­my­sło­wo-Han­dlo­wa, biuro chińskiego miasta Chendgu kooperującego z Łodzią, a także konsulat Mołdawii. W Cen­trum zna­leźć ma się także Aka­de­mic­ki In­ku­ba­tor Przed­się­bior­czo­ści Bu­si­ness Link, w któ­rym będzie mogło funk­cjo­no­wać ponad 100 po­cząt­ku­ją­cych i in­no­wa­cyj­nych firm z re­gio­nu.
 Niedługo do nowych pomieszczeń wprowadzą się pierwsi przedsiębiorcy. Dariusz Żuk, prezes Business Link, zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych tygodni w WCB zacznie działać kilka firm start-upowych, a Przemysław Andrzejak, prezes ŁARR SA, że podpisze pierwszych sześć umów na miejsca w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Łącznie swój biznes będzie mogło tam prowadzić 30 firm w Inkubatorze i 100 w Business Linku.

WCB powstało w zrewitalizowanych obiektach przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi. W skład kompleksu wchodzą zabytkowa willa, zbudowana 1905 r. przez przemysłowców Kaisera i Silberberga. Obok mieści się gmach dawnej fabryki, w której obaj przemysłowcy prowadzili mechaniczną tkalnię. Po zmianie właściciela w 1925 r., w tym samym budynku działała drukarnia. Po wojnie mieściły się tu Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego "Grafmasz", a potem Fabryka Maszyn Introligatorskich "Introma". Prze­bu­do­wa i ad­ap­ta­cja za­byt­ko­wych obiek­tów kosz­to­wała 7,7 mln zł.

Otwarcie Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi

zdjęć w galerii: 15
przejdź do galerii

czytano: 1257 razy

źródło: lodzkie.pl

Strona główna
Artur Dunin - poseł na Sejm RP