Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

Dowozu uczniów do szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty

Strona główna » Sejm » Interpelacje » Dowozu uczniów do szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty

wielkość tekstu:A | A | A

Interpelacja nr 2224

do ministra edukacji narodowej

w sprawie dowozu uczniów do szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty

   Szanowna Pani Minister! W myśl art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) sieć szkół publicznych powinna być zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Zgodnie z art. 17 ust. 2 tej ustawy droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych - 3 km, w przypadku uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów - 4 km. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, to obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej - art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

   Jak wskazują samorządowcy miasta i gminy Grabów nad Prosną przepisy art. 17 uniemożliwiają bezpieczny dojazd dzieciom do szkoły, których miejsce zamieszkania znajduje się w odległości 3-4 (bądź mniej) kilometrów od placówek oświaty. Ze względu na układ komunikacyjny dróg, trasa dojazdowa do miejscowości Grabów nad Prosną przebiega przez drogi wojewódzkie. Wzmożony ruch, brak na tych trasach chodników, ścieżek rowerowych, często niesprzyjające warunki pogodowe stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci, które codziennie zmuszone są do pieszego pokonywania tej trasy w drodze do szkoły. Mimo, iż zorganizowany zgodnie z obowiązkiem gminy, autobus szkolny przebywa tę trasę codziennie, dzieci, których miejsce zamieszkania znajduje się w odległości 3-4 (bądź mniej) kilometrów od placówek oświaty, nie mogą z niego korzystać.

   Ponieważ ochrona dziecka i jego bezpieczeństwo przewyższa wszelkie normy ustalone przez prawo, samorządowcy oraz rodzice postulują o możliwość swobodnego decydowania przez samorządy o dowozie uczniów do szkół.

   W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się do Pani Minister z pytaniami:

   1. Jak ministerstwo odnosi się do propozycji swobodnego decydowania przez samorządy o dowozie uczniów do szkół?

   2. Czy resort prowadzi prace legislacyjne umożliwiające samorządom dowożenie uczniów, których droga do szkoły wynosi 3-4 (bądź mniej) kilometry?

   Z poważaniem

   Poseł Maciej Orzechowski

   oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r.

 

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 2224

w sprawie dowozu uczniów do szkół zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Andrzeja Orzechowskiego (SPS-023-2224/12) w sprawie dowożenia uczniów do szkół, uprzejmie informuję.

   Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) za ustalenie sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów odpowiedzialna jest rada gminy. Zadaniem organu prowadzącego jest ustalenie takiej sieci szkół, aby każde dziecko miało możliwość spełnienia obowiązku szkolnego.

   Zgodnie z art. 17 ust. 3 cytowanej ustawy ustawodawca nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 17 ust. 2. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Obowiązkiem organu prowadzącego jest zwrot kosztów w przypadku, jeśli odległość dom - szkoła obwodowa jest większa niż ustalona w wyżej wymienionych przepisach. W pozostałych sytuacjach gmina nie jest zobowiązana do pokrywania kosztów przejazdu lub zapewniania transportu.

   W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązujące przepisy nie oznaczają zakazu dowożenia dzieci w sytuacji, gdy odległość ta jest mniejsza niż 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum, a gminę stać na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci. Ustawa jednak nie nakłada takiego obowiązku na gminy - decyzja leży po stronie organu prowadzącego i jego możliwości finansowych. Kierując się przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz trudną sytuacją osoby mającej dziecko w wieku szkolnym, gmina może zawrzeć umowę, z której będzie wynikać możliwość pokrycia kosztów transportu, na podstawie innych przepisów, które nie wynikają z ustawy o systemie oświaty.

   W projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgłoszono propozycję następujących zmian:

   1) w art. 14a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

   ˝3a. Jeżeli droga dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, w których organ prowadzący zapewnia spełnianie tego obowiązku, nie przekracza odległości wymienionej w ust. 3, gmina może zorganizować bezpłatny transport, z wykorzystaniem posiadanego środka transportu, zapewniając opiekę w czasie przewozu˝;

   2) art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   ˝3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

   1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice;

   2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, z wykorzystaniem posiadanego środka transportu, zapewniając opiekę w czasie przewozu˝.

   Dotychczasowa praktyka stosowania zapisów ustawy wskazywała, że niektóre jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo dzieci na drogach, organizowały transport również w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły była krótsza niż odległość określona w ustawie. Jednocześnie regionalne izby obrachunkowe, kontrolując wydatki gmin, kwestionowały zasadność wydatków ponoszonych na dowożenie dzieci, jeśli odległość z domu do szkoły była krótsza niż odległość określona w ustawie.

   Projektowany przepis umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego pogodzenie względów bezpieczeństwa z wymogami ustawy.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Mirosław Sielatycki

   Warszawa, dnia 12 marca 2012 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP