Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie przygotowanego projektu ustawy deregulacyjnej w zakresie odnoszącym się do zawodu notariusza

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie przygotowanego projektu ustawy deregulacyjnej w zakresie odnoszącym się do zawodu notariusza

wielkość tekstu:A | A | A

 Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim okresie odbyłem kilka spotkań z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej w sprawie przygotowanego projektu ustawy deregulacyjnej w zakresie odnoszącym się do zawodu notariusza. Podczas spotkania zostały mi przedstawione konkretne liczby i fakty dotyczące zawodu notariusza w innych krajach europejskich. Praktycznie wszędzie wymagane są oczywiście studia prawnicze magisterskie oraz kilkuletni staż oraz specjalny egzamin państwowy.

   Nie da się ukryć, że zawód notariusza od zawsze był traktowany jako zawód zaufania publicznego. Osoba wykonująca czynności notarialne musi spełniać najwyższe standardy zawodowe, posiadać odpowiednią wiedzę teoretyczną, ale również konieczne doświadczenie zawodowe. W tej sytuacji słuszne wydaje mi się stanowisko Krajowej Rady Notarialnej, że wykonywanie czynności notarialnych przez asesora notarialnego samodzielnie prowadzącego kancelarię asesora notarialnego może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce ze względu na brak niezbędnego doświadczenia i w istocie samodzielne wykonywanie czynności notarialnych.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy wprowadzenie nowego zawodu zaufania publicznego w postaci asesora notarialnego nie spowoduje, że brak odpowiedniego doświadczenia zaowocuje poważnymi problemami natury prawnej dotyczącymi szeroko rozumianej własności?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 8 października 2012 r.

 

..............................................

 

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Artura Dunina nadesłaną przy piśmie, SPS-023-10057/12, z dnia 12 października 2012 r. w sprawie przygotowanego projektu ustawy deregulacyjnej w zakresie odnoszącym się do zawodu notariusza uprzejmie przedstawiam, co następuje.

   Pragnę zauważyć, że przedstawione w interpelacji uwagi dotyczące instytucji asesora notarialnego prowadzącego własną kancelarię odnoszą się do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w brzmieniu z dnia 25 czerwca 2012 r. Po przeanalizowaniu uwag zgłoszonych do tego projektu w ramach konsultacji społecznych zrezygnowano jednak z wprowadzenia tej instytucji.

   W przyjętym w dniu 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów projekcie proponuje się pozostawienie instytucji asesury notarialnej przy jednoczesnym wprowadzeniu uprawnienia dla osób, które zdały egzamin notarialny (bądź po odbyciu aplikacji notarialnej, bądź też wymienionych w art. 12 § 2 Prawa o notariacie), do ubiegania się (bezpośrednio po egzaminie notarialnym) o powołanie na stanowisko notariusza na czas określony - na okres 3 lat.

   Projektodawca zakłada, iż skoro egzamin notarialny polega na sprawdzeniu przygotowania zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu notariusza, w tym wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania (art. 74 § 3 Prawa o notariacie), osoby, które zdały egzamin notarialny, posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do dokonywania czynności notarialnych.

   Deregulacja zawodu notariusza w projektowanym zakresie oznacza zatem redukcję ograniczeń stawianych przed osobami kandydującymi do tego zawodu przy jednoczesnym pozostawieniu go w katalogu zawodów regulowanych. Zmiany zaproponowane w ustawie Prawo o notariacie, nie eliminując notariusza z katalogu zawodów regulowanych, mają jedynie na celu ułatwienie dostępu do niego, m.in. poprzez stworzenie kilku dróg dostępu do tej profesji i pozostawienie kandydatom swobody wyboru drogi.

   W ocenie ministra sprawiedliwości podjęte w stosunku do zawodu notariusza działania deregulacyjne nie wymagają ograniczenia, gdyż zostały przeprowadzone jedynie w niezbędnym zakresie i brak jest podstaw do przyjęcia, iż jest to zakres zbyt szeroki.

   Ponadto pragnę poinformować, że projekt był przedmiotem konsultacji ze środowiskiem notariuszy, a dodatkowo mając na uwadze znaczący charakter zmian, jakie wprowadzono w projekcie ustawy po konsultacjach społecznych, minister sprawiedliwości poprosił środowisko notariuszy o ponowne zaopiniowanie projektu. Dodatkowo z uwagi na chęć przeprowadzenia rzetelnego dialogu społecznego akceptację znalazła prośba Krajowej Rady Notarialnej o wydłużenie terminu zgłaszania uwag.

   Z wyrazami poważania

   Podsekretarz stanu

   Michał Królikowski

   Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r. 

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP