Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie braku jednoznacznych regulacji w zakresie wykorzystania Internetu do sprzedaży napojów alkoholowych

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie braku jednoznacznych regulacji w zakresie wykorzystania Internetu do sprzedaży napojów alkoholowych

wielkość tekstu:A | A | A

   Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłosili się przedstawiciele firm, którzy prowadzą sprzedaż alkoholu na podstawie posiadanej koncesji i chcieliby mieć możliwość jego sprzedaży przez Internet. Podczas rozmowy dowiedziałem się, że niektórzy lokalni inspektorzy Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych interpretują orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2011 r. jako całkowity zakaz sprzedaży alkoholu przez Internet. W swoim orzeczeniu NSA stanął na stanowisku, iż brak ustawowego przyzwolenia na sprzedaż alkoholu przez Internet należy rozumieć jako zakaz takiej sprzedaży. Zgodnie ze stanowiskiem NSA inna interpretacja spowodowałaby łatwiejszy dostęp do alkoholu, co stałoby w sprzeczności z celami ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

   Autorzy ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przewidzieli kategorii zezwolenia na sprzedaż alkoholu przez Internet, a sama ustawa powstawała w zupełnie innym kontekście kulturowym.

   Jak się dowiedziałem, podnoszona jest również kwestia, że przy sprzedaży alkoholu przez Internet brak jest możliwości należytego spełnienia obowiązków ustawy o wychowaniu w trzeźwości w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, kobietom w ciąży. Trudno się nie zgodzić z koniecznością przestrzegania celów ustawy, ale z drugiej strony wydaje się, że nie zostaną one naruszone, jeśli przedsiębiorca posiadający stacjonarny punkt sprzedaży alkoholu oraz wymaganą koncesję w sposób należyty zorganizuje cały proces zakupu i dostawy towaru do klienta, np. pracownik sklepu, który dostarcza zamówiony towar do domu klienta, zweryfikuje na miejscu, czy jest to osoba dorosła i trzeźwa, podobnie jak ma to miejsce w sklepie.

   Trudno również nie zauważyć, że sprzedaż przez Internet bardzo szybko się rozwija i w perspektywie czasu stanie się dla wielu firm ważnym sposobem sprzedaży, znamienne, że w sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej i spadku poziomu popytu krajowego jedynie sprzedaż internetowa wykazuje wysokie tempo wzrostu. W tym kontekście wydaje się, że uzasadnione jest rozpoczęcie dyskusji o warunkach dopuszczalności sprzedaży alkoholu przez Internet niż tworzenie szarej strefy poprzez ignorowanie rozwoju nowych, nieistniejących wcześniej, kanałów dystrybucji. Oczywiste jest przy tym, że jakiekolwiek zmiany regulacyjne obwarowane być musiałyby wprowadzeniem kryteriów gwarantujących, że nie zostaną zakwestionowane cele ustawy.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Jak wygląda problematyka regulacji sprzedaży alkoholu przez Internet w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej?

   2. Jakie zmiany w przepisach należałoby wprowadzić, aby umożliwić firmom, które posiadają koncesję na sprzedaż alkoholu i mają stacjonarny punkt jego sprzedaży, rozszerzenie działalności o Internet?

   3. Czy rozważa Pan możliwość wydania odpowiedniego rozporządzenia (zarządzenia, wytycznych) do ustawy, na podstawie którego firma miałaby obowiązek posiadania koncesji na sprzedaż w punkcie stacjonarnym oraz dostarczania towaru przez pracownika firmy (sprzedawcy, który sprawdzi, czy osoba odbierająca towar jest osobą pełnoletnią, nie jest pod wpływem alkoholu), oraz innych zapisów w ustawie?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 21 stycznia 2013 r.

 

...............................................

 

    Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo Pani Marszałek z dnia 25 stycznia 2013 r., znak: SPS-023-13576/13, dotyczące interpelacji pana posła Artura Dunina w sprawie braku jednoznacznych regulacji w zakresie wykorzystania Internetu do sprzedaży napojów alkoholowych, uprzejmie informuję, iż wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2011 r. (sygn. II GSK 431/10) stwierdza, iż ˝jeżeli ustawodawca nie przewidział prawnej możliwości sprzedaży alkoholu za pośrednictwem Internetu, to na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie dozwolił jej, ponieważ - co wynika z celu ustawy - nadrzędnym celem jest wychowanie w trzeźwości, łącznie z przeciwdziałaniem alkoholizmowi˝. Zasadniczą intencją przyświecającą ustawodawcy w związku z tworzeniem obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących systemu obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasady prowadzenia sprzedaży wyłącznie w oznaczonych punktach sprzedaży, było stworzenie mechanizmów umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki ograniczania dostępności fizycznej napojów alkoholowych, jak również gwarancji rzetelnego prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

   Moim zdaniem, rozważając zatem ewentualność sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu prowadzonej równolegle ze sprzedażą w punkcie spełniającym wymogi ustawowe, uznać należy, że produkt, którego sprzedaż dopuszcza się jedynie na podstawie zezwoleń, powinien być dostępny wyłącznie w punktach sprzedaży objętych tymi zezwoleniami, przy jednoczesnym założeniu szczególnej kontroli nad jego obrotem.

   Równocześnie pragnę zauważyć, że sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu nie stwarza należytych gwarancji prowadzenia sprzedaży zgodnie z przepisami prawa. Dopuszczenie sprzedaży internetowej napojów alkoholowych (w przypadku zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w znacznym stopniu zwiększyłoby dostępność napojów alkoholowych oraz ograniczyło możliwość kontroli sprzedaży, stojąc w jawnej sprzeczności z podstawowymi założeniami ustawy. Obecnie młodzież postrzega napoje alkoholowe jako towar łatwo dostępny, a dopuszczenie sprzedaży internetowej napojów alkoholowych znacznie spotęgowałoby to zjawisko. Nie należy zapominać, że spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledza czynności poznawcze - koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój kontroli emocjonalnej, powoduje podejmowanie zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia, zakłóca proces rozwojowy, może powodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia hormonalne.

   Jak wynika z raportu z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. - europejski program badań ankietowych w szkołach (ESPAD), zrealizowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pn. ˝Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną˝ - napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży szkolnej. Wśród niej chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 87,3% uczniów z klas trzecich szkół gimnazjalnych (wiek 15-16 lat) i 95,2% uczniów z klas drugich szkół ponadgimnazjalnych (wiek 17-18 lat). Zauważyć tu można wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający się w ocenach respondentów jeszcze niekorzystających ze sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu.

   W mojej opinii troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nie pozwala zalegalizować takiej formy sprzedaży napojów alkoholowych, która nie zapewnia przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18. roku życia (brak możliwości weryfikacji wieku nabywcy).

   Reasumując, zdecydowanie i jednoznacznie opowiadam się przeciw legalizacji sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu.

   Niezależnie od tego zauważyć należy, iż obowiązujące przepisy nie upoważniają ministra zdrowia do wydawania jakichkolwiek rozporządzeń, zarządzeń lub wytycznych modyfikujących rozwiązania ustawowe związane z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych.

   W zakresie uregulowania kwestii sprzedaży napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej informacje zostaną przesłane w możliwie najbliższym terminie.

   Wyrażam głęboką nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące dla pana posła.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Igor Radziewicz-Winnicki

   Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. 

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP