Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie budowy obwodnicy Wielunia

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie budowy obwodnicy Wielunia

wielkość tekstu:A | A | A

    Szanowny Panie Ministrze! Podczas jednego z moich spotkań w terenie z mieszkańcami i samorządowcami z Wielunia pojawił się po raz kolejny problem budowy obwodnicy tego miasta leżącego w południowo-zachodniej części woj. łódzkiego, na przecięciu dróg krajowych nr 8, 43 i 45.

   Jak się dowiedziałem, starania władz Wielunia o budowę obwodnicy miasta trwają już prawie 40 lat. Wzrastający ruch kołowy na trasie krajowej nr 8 relacji Wrocław - Warszawa, jak się okazuje, obnażył słabość istniejącego układu komunikacyjnego. Z przekazanych mi informacji wynika, że na dzień dzisiejszy zadanie inwestycyjne polegające na budowie obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 posiada wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Dowiedziałem się również, że Skarb Państwa jest właścicielem wszystkich nieruchomości na odcinku blisko 14 km projektowanej obwodnicy, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, będąca zarządcą wydzielonego pasa drogowego, przeprowadziła niezbędne prace archeologiczne.

   Mieszkańcy i samorządowcy zgodnie twierdzą, że budowa obwodnicy oprócz wymiaru przestrzennego będzie miała wymiar ekonomiczny, społeczny, gospodarczy i ekologiczny. Wieluń, jak się okazuje, na dzień dzisiejszy jest miastem nieprzejezdnym. Pokonanie odcinka ok. 4 km zajmuje blisko godzinę, a dodatkowo pojawiły się poważne utrudnienia i niebezpieczne miejsca, czego podanym mi przykładem jest ul. Traugutta, gdzie znajdują się: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, świetlice środowiskowe, ośrodek dla niepełnosprawnych oraz dwa osiedla wielorodzinne.

   Trudno się nie zgodzić z mieszkańcami, że budowa obwodnicy zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców Wielunia, a nade wszystko ich bezpieczeństwo. Dowiedziałem się również, że w opracowaniach sporządzonych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na terenie miasta Wielunia zostały przekroczone normy w zakresie pyłu w powietrzu atmosferycznym oraz stężenia metali ciężkich.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, kiedy przewiduje Pan realizację obwodnicy Wielunia.

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 27 lutego 2013 r.

 

 

...................................................................

 

 

  Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 7 marca 2013 r., znak: SPS-024-3622/13, przy którym przekazano zapytanie posła Artura Dunina dotyczące budowy obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8, przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie.

   Zadanie polegające na budowie obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 zostało ujęte w załączniku nr 1a do ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝ przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. Zakres rzeczowy zawarty w programie musiał zostać dostosowany do możliwości finansowych państwa, w związku z tym podejmowane działania są zdeterminowane ściśle określonym limitem finansowym w wysokości 82,8 mld zł.

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jako inwestor przedsięwzięcia podjęła działania zmierzające do przygotowania przedmiotowego zadania do realizacji, w wyniku których uzyskała decyzję lokalizacyjną w dniu 19 lipca 2005 r. oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w dniu 28 sierpnia 2007 r.

   W związku z faktem, że dla przedmiotowego zadania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana w 2007 r., w ramach przygotowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przeprowadzona została ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko. Przedmiotowe wynika z faktu, że w 2008 r. uchwalona została ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), która w sposób kompleksowy reguluje kwestie oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym również przedsięwzięć polegających na budowie dróg. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Wielunia wydana została zaś w oparciu o przepisy obowiązujące do 2008 r., czyli ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym konieczne było zaktualizowanie poczynionych ustaleń i przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 16 grudnia 2009 r. został ostatecznie złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedmiotową decyzję uzyskano 30 czerwca 2010 r.

   Z uwagi na aktualne możliwości finansowe państwa resort transportu zobowiązany jest racjonalnie wykorzystywać dostępne środki finansowe. Aktualnie w resorcie transportu trwają prace nad ustaleniem listy projektów drogowych, jakie będą planowane w kolejnej pespektywie finansowej UE. Dla Ministerstwa TBiGM priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi ekspresowe. Jednakże dokładne plany inwestycyjne na lata 2014-2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie GDDKiA jako beneficjent programów unijnych w zakresie dróg krajowych otrzyma w kolejnej perspektywie finansowej.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Tadeusz Jarmuziewicz

   Warszawa, dnia 28 marca 2013 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP