Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie likwidacji kolegiów nauczycielskich

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie likwidacji kolegiów nauczycielskich

wielkość tekstu:A | A | A

   Szanowna Pani Minister! Do mojego biura poselskiego zgłaszają się pracownicy Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu w sprawie prawdopodobnej likwidacji szkoły. Podczas spotkania nauczyciele zwrócili uwagę, że przez ostatnie 100 lat mury kolegium opuściły setki zawodowo przygotowanych nauczycieli i pedagogów posiadających szerokie spektrum specjalności i zawodowy licencjat. Trudno się nie zgodzić, że kolegia nauczycielskie oferują swoim słuchaczom komfort studiowania polegający na bardzo personalnym podejściu do każdego studenta, indywidualne metody kształcenia, bardzo wysoki poziom kształcenia specjalistycznego w zakresie wybranych przez słuchaczy specjalności.

   Słuchacze kolegiów nauczycielskich oprócz przedszkoli, żłobków i szkół podstawowych zasilają również jako profesjonalna kadra nauczycielska między innymi miejskie domy kultury, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, instytucje opieki i rehabilitacji, oświatowe instytucje samorządowe, poradnie specjalistyczne, szkoły specjalne oraz instytucje związane z kulturą fizyczną.

   W zgodnej ocenie kadry kolegium nauczycielskiego zlikwidowanie dobrze i sprawnie działających kolegiów nauczycielskich kształcących zawodowo nauczycieli, opiekunów, trenerów i pedagogów jest błędem, który odczuwalny będzie już w niedługiej perspektywie. Wszystkie przedszkola, szkoły, uniwersytety, szkoły wyższe i kolegia również walczą dzielnie z niżem demograficznym. Jak się dowiedziałem, Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu ma już za sobą najtrudniejszy okres. Niepokojący jest fakt, że te kolegia nauczycielskie w Polsce, którym dzięki swej sile, znakomitej kadrze, swemu uporowi, zaangażowaniu w swoją pracę udało się przetrwać najgorsze, teraz właśnie dowiadują się o możliwej likwidacji.

   W związku z tym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

   1. Jakie są przyczyny możliwej likwidacji kolegiów nauczycielskich?

   2. Czy przewiduje Pani Minister podjęcie kroków, które powstrzymają ewentualną ich likwidację?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 1 sierpnia 2013 r.

 
 
 
.......................................................................................................
 
 

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację (znak: SPS-023-20373/13) złożoną przez pana posła na Sejm RP Artura Jerzego Dunina w sprawie likwidacji kolegiów nauczycielskich, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

   Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych funkcjonują na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 674, z późn. zm.). Zasady ich działania określają przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.).

   Główna przyczyna tworzenia zakładów kształcenia nauczycieli wynikała z konieczności sprostania potrzebom systemu oświaty na zwiększenie zatrudnienia nauczycieli w związku z wprowadzeniem do szkół nauczania języków zachodnioeuropejskich w miejsce języka rosyjskiego, a także rozpoczynaniem nauki przez dzieci z okresu wyżu demograficznego. Zadaniem kolegiów było prowadzenie kształcenia wyłącznie w specjalnościach, w których szkoły wyższe nie były w stanie przygotować odpowiedniej dla potrzeb oświaty liczby nauczycieli. Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych przez ponad 20 lat funkcjonowania w znakomity sposób zaspokoiły potrzeby systemu oświaty, w szczególności na nauczycieli języków obcych, i tym samym spełniły swoją rolę. Obecnie, w związku z możliwością zapewnienia przygotowania odpowiedniej liczby wykwalifikowanych nauczycieli przez system szkolnictwa wyższego, nie ma potrzeby utrzymywania kolegiów w istniejącej formule. Ponadto od momentu powstania zakładów kształcenia nauczycieli wskazywano, iż powinny one w sprzyjających warunkach prawnych zostać przekształcone w jednostki systemu szkolnictwa wyższego. Po raz pierwszy warunki do podejmowania przez organy prowadzące decyzji o likwidacji kolegiów zaistniały w związku z powstawaniem na terenie działania kolegiów państwowych wyższych szkół zawodowych powoływanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590), kształcących nauczycieli w specjalnościach odpowiadających specjalnościom prowadzonym w kolegiach.

   Działania podjęte przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wynikają z treści komunikatu podpisanego w maju 2009 r. przez ministra edukacji narodowej, ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra pracy i polityki społecznej, zawierającego wspólne stanowisko dotyczące działań mających na celu przeniesienie kształcenia prowadzonego w kolegiach do systemu szkolnictwa wyższego, w którym wskazano, iż 2011 r. będzie ostatnim rokiem rekrutacji słuchaczy do kolegiów, a wygaszenie kształcenia w zakładach kształcenia nauczycieli nastąpi w 2014 r.

   Dostrzeżenie problemów związanych z wypowiadaniem przez niektóre uczelnie porozumień o opiece naukowo-dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia kolegium w związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości kontynuowania kształcenia przez absolwentów kolegiów w systemie szkolnictwa wyższego przyczyniło się do zapoczątkowania w 2009 r. prac nad ujednoliceniem systemu kształcenia nauczycieli poprzez umożliwienie kolegiom zmiany statusu. Wynikiem podjętych działań w celu stworzenia warunków do kształcenia nauczycieli wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego, a tym samym stopniowego odejścia od kształcenia w zakładach kształcenia nauczycieli funkcjonujących w systemie oświaty były zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 202, poz. 1553). Zgodnie z art. 261a ust. 1 ww. ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozporządzenia, na wniosek organu prowadzącego:

   1) przekształcić publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli albo kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową,

   2) włączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych do uczelni publicznej po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni,

   3) połączyć publiczną szkołę pomaturalną, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową,

   określając sposób przejęcia pracowników i słuchaczy tych placówek, kierunki i specjalności studiów oraz tryb ukończenia studiów pierwszego stopnia, mając na celu zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

   Jednocześnie w myśl art. 261b ww. ustawy z dniem 30 września 2015 r. tracą moc porozumienia zawarte pomiędzy organami prowadzącymi kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i uczelniami w zakresie, w jakim umożliwiają one absolwentowi, po zdaniu egzaminu dyplomowego, ubieganie się o dopuszczenie do egzaminu w uczelni oraz uzyskanie dyplomu i tytułu zawodowego licencjata. Przepis ten wyznacza termin, po którym absolwenci kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych nie będą mogli ubiegać się o uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, a tym samym kontynuować nauki na studiach drugiego stopnia.

   Osoby podejmujące naukę w zakładach kształcenia nauczycieli mają status słuchaczy. Absolwenci kolegiów nie uzyskują wykształcenia na poziomie wyższym.

   Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego potwierdza kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach oświatowo-wychowawczych, a dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych - również do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zmiana statusu kolegiów pozwoli na prowadzenie kształcenia nauczycieli wyłącznie w jednym systemie, tj. systemie szkolnictwa wyższego, oraz zmianę statusu słuchaczy kolegiów, którzy obecnie nie mogą korzystać z pożyczek i kredytów studenckich, stypendiów naukowych oraz programów Unii Europejskiej adresowanych do studentów.

   W ostatnich latach obserwuje się spadek liczby słuchaczy w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. Według danych systemu informacji oświatowej (SIO) z 2006 r. liczba słuchaczy we wszystkich zakładach kształcenia nauczycieli wynosiła 20 357 osób, natomiast w 2012 r. (stan na dzień 10 października 2012 r.) ogólna liczba słuchaczy zmniejszyła się do 9768 osób. Zamiany te powodowane są niżem demograficznym oraz coraz większą liczbą szkół wyższych, które oferują studia pierwszego i drugiego stopnia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

   Ponadto uprzejmie informuję, że wg danych SIO (stan na 30 września 2012 r.) spośród nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty ok. 0,4% nauczycieli szkół i placówek posiada poziom wykształcenia potwierdzony jedynie dyplomem ukończenia kolegium. Ponad 91% nauczycieli legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, a 5,5% nauczycieli - studiów wyższych zawodowych. Oznacza to, że ponad 96% nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty posiada wykształcenie wyższe. Zauważyć należy, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej ukończenie studiów wyższych jest niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli na Malcie, w Niemczech, Czechach i Rumunii, gdzie nie są wymagane kwalifikacje zdobyte w systemie szkolnictwa wyższego). Od nauczycieli zatrudnionych w systemie oświaty (oprócz ww. wyjątków dotyczących przedszkoli) wymaga się wykształcenia uzyskanego w systemie szkolnictwa wyższego. Ponadto osoby z wykształceniem wyższym mają lepsze możliwości startu zawodowego, mobilności zawodowej, szybkiego przekwalifikowania, a tym samym funkcjonowania na rynku pracy. Mogą też skutecznie realizować plany zawodowe poprzez kontynuację kształcenia.

   Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r. przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zawierające propozycje zmian w systemie oświaty w zakresie dotyczącym wstrzymania od roku szkolnego 2013/2014 naboru kandydatów do zakładów kształcenia nauczycieli i tym samym stopniowego wygaszania kształcenia. Obecnie trwają prace nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

   Wobec powyższego jedyną możliwością zachowania kształcenia realizowanego dotychczas w zakładach kształcenia nauczycieli jest podjęcie działań wymienionych w art. 261a ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Przemysław Krzyżanowski

   Warszawa, dnia 2 września 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP