Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie limitów ograniczających możliwości pracy zarobkowej dla osób pobierających rentę socjalną

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie limitów ograniczających możliwości pracy zarobkowej dla osób pobierających rentę socjalną

wielkość tekstu:A | A | A

   Szanowny Panie Ministrze! Od 1 stycznia 2012 r., kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o rencie socjalnej z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1338), próg zarobków, do którego osoba pobierająca świadczenie nie ma zawieszonego świadczenia, został znacząco podwyższony. Z dotychczasowych 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia renciści socjalni dorobić mogą obecnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Polityka socjalna państwa w tym zakresie poczyniła niezwykle ważne i pożądane zmiany na rzecz pełnego równouprawnienia osób niepełnosprawnych. Jednakże żeby w pełni zrównać wobec prawa osoby niepełnosprawne i zapewnić im warunki, w których osoby te będą mogły bez obaw o przekroczenie limitu podjąć pracę, potrzebne jest uchylenie limitu wysokości dochodów, powyżej którego zawieszana jest wypłata renty socjalnej. Osoby pobierające rentę socjalną postulują takie rozwiązania ustawodawcze, które stanowiłyby pełne zrównanie wobec prawa osób niepełnosprawnych oraz przyczyniłyby się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa socjalnego i aktywizacji zawodowej tego środowiska.

   W związku z powyższym uprzejmie prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Jakie stanowisko w powyższej sprawie prezentuje Pana resort?

   2. Czy ministerstwo przewiduje inicjatywę ustawodawczą mającą na celu uchylenie limitów dochodowych dla osób pobierających rentę socjalną?

   Z poważaniem

   Poseł Ewa Kołodziej oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 13 września 2013 r.

 
 
 
...................................................................................................
 
 
Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 18 września 
2013 r., znak: SPS-023-20979/13, w związku z interpelacją poselską pani poseł 
Ewy Kołodziej oraz grupy posłów w sprawie limitów ograniczających 
możliwości pracy zarobkowej dla osób pobierających rentę socjalną, uprzejmie 
wyjaśniam. 
Odnosząc się do limitów „dorabiania” osób pobierających rentę socjalną, 
należy podkreślić fakt, że tylko osoba całkowicie niezdolna do pracy może 
otrzymać rentę socjalną. Natomiast całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, 
która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Podstawą 
przyznania renty socjalnej nie jest więc niepełnosprawność, a skutek 
niepełnosprawności (powstałej w określonym terminie) powodujący niemożność 
podjęcia jakiejkolwiek pracy. Nie jest zatem niekonstytucyjne bądź naruszające 
zasadę równouprawnienia ograniczenie możliwości dorabiania osób, które 
pobierają przedmiotowe świadczenie tylko i wyłącznie ze względu na brak 
możliwości podjęcia pracy (z powodu całkowitej niezdolności do pracy). 
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rencie 
socjalnej, która podwyższa dotychczasowy próg dopuszczalnego przychodu dla 
rencistów socjalnych z poziomu 30% do 70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. W okresie od 1 
czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. kwota ta wynosił 2618,10 zł, natomiast 
aktualnie (do dnia 30 listopada 2013 r.) równa jest 2528,80 zł. 
Renta socjalna ma charakter świadczenia zabezpieczającego, a jej celem jest 
kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu 
ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy 
powstała przed wejściem na rynek pracy. 
W związku z powyższym minister pracy i polityki społecznej nie planuje 
nowelizacji ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 
r. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.), pod kątem zniesienia limitów dorabiania. 
 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP