Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie podstawy prawnej do nadawania sztandarów jednostkom Państwowej Straży Pożarnej

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie podstawy prawnej do nadawania sztandarów jednostkom Państwowej Straży Pożarnej

wielkość tekstu:A | A | A

  Szanowny Panie Ministrze! Na licznych spotkaniach z okazji Dnia Strażaka zwracali się do mnie samorządowcy, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby zainteresowane powołaniem komitetów fundacji sztandaru dla lokalnych straży pożarnych z prośbą o pomoc w sprawie możliwości nadawania sztandarów.

   Jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP zlokalizowane w mniejszych miejscowościach, poza siedzibami komend powiatowych (jest ich ok. 50 w kraju), niosą nie tylko pomoc dla mieszkańców w razie pożaru czy klęsk żywiołowych, ale w wielu przypadkach pełnią ważną rolę we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach organizacyjnych i edukacyjnych dla lokalnej społeczności. Nadanie sztandaru dla jednostki to wielka nobilitacja dla pełniących służbę strażaków, ale również wyraz hołdu i podziękowania ze strony lokalnej społeczności. Po nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, tj. od roku 1999, kiedy to JRG przestały być jednostkami organizacyjnymi, brak jest takiej możliwości prawnej.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Czy może Pan Minister rozważyć zmianę w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w art. 19 poprzez dodanie ˝i jednostkom ratowniczo-gaśniczym˝, przez co otrzyma brzmienie:

   Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oraz tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej i jednostkom ratowniczo-gaśniczym.

   2. Czy może Pan Minister rozważyć zmianę rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej poprzez usunięcie z nazwy rozporządzenia słowa ˝organizacyjnym˝, przez co otrzyma brzmienie: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom Państwowej Straży Pożarnej.

   Chciałbym zaznaczyć, co podkreślają również zainteresowane osoby, że taka proponowana zmiana przepisów prawa nie powoduje żadnych zmian organizacyjnych i kompetencyjnych, nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów, a daje jedynie możliwość nadania sztandaru jednostkom ratowniczo-gaśniczym PSP.

   Chciałbym przypomnieć, że już w 2001 r. w odpowiedzi na zapytanie posła Tadeusza Tomaszewskiego (nr 3389) ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki deklarował chęć wprowadzenia takich zmian.

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 10 czerwca 2013 r.

 
 
 
.....................................................................................................................................
 
 
 

 Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 19 czerwca 2013 r. (sygn. SPS-023-18730/13) dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pana Artura Dunina w sprawie podstawy prawnej do nadawania sztandarów jednostkom Państwowej Straży Pożarnej uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   Wzór oraz tryb nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 11 lipca 1992 r. w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 62, poz. 309), które zostało wydane na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.).

   Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie), Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły, jednostki badawczo-rozwojowe (obecnie państwowe instytuty badawcze), a także Centralne Muzeum Pożarnictwa. Zgodnie z ww. ustawą w skład komend wojewódzkich mogą wchodzić ośrodki szkolenia (art. 8 ust. 1a), natomiast w skład komend powiatowych (miejskich) wchodzą, a w skład szkół Państwowej Straży Pożarnej mogą wchodzić, jednostki ratowniczo-gaśnicze (art. 8 ust. 2 i 3). Należy zatem wskazać, że jednostka ratowniczo-gaśnicza nie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

   Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozważy zasadność uwzględnienia w ewentualnych pracach legislacyjnych zmian w zakresie wskazanym w wystąpieniu przez pana posła.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Stanisław Rakoczy

   Warszawa, dnia 10 września 2013 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP