Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od zgłoszenia się do PUP aż do dnia rejestracji jako bezrobotnego

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od zgłoszenia się do PUP aż do dnia rejestracji jako bezrobotnego

wielkość tekstu:A | A | A

  Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłosiły się osoby, które utraciły pracę i udały się do powiatowego urzędu pracy celem zarejestrowania się jako bezrobotni. Z informacji, jakie mi przekazano, otrzymali termin zgłoszenia się za 8 dni. Jak się dowiedziałem, pani urzędnik spytała również jedną z osób, czy przypadkiem nie jest chora, bo przez te dni nie będzie ubezpieczona.

   Skierowałem w tej sprawie zapytanie poselskie do ministra pracy i opieki społecznej, ale jak się dowiedziałem, tego typu zagadnienia są w kompetencji ministra zdrowia. W odpowiedzi otrzymałem również informację, że zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, a zatem w przypadku osoby, która utraciła pracę 30 dni po jej zakończeniu, co daje wystarczający okres do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Problem pojawia się jednak w przypadku osób, które nie rejestrują się po utracie pracy, co jak usłyszałem, jest dość częstym zjawiskiem.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy w okresie od momentu zgłoszenia się do powiatowego urzędu pracy do dnia, kiedy wyznaczono rejestrację, osoba jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym? Jeśli tak nie jest, czy przewiduje Pan przygotowanie takich zmian w przepisach, które spowodują, że przez ten okres oczekiwania osoba, która utraciła pracę, nie będzie się obawiać, że nie jest ubezpieczona?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 18 lutego 2013 r.

 

..........................................

 

 

 Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie pana Artura Dunina, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekazane przez wicemarszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego przy piśmie z dnia 24 lutego 2013 r. (znak: SPS-024-3489/13), w sprawie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od zgłoszenia się do powiatowego urzędu pracy aż do dnia rejestracji jako bezrobotnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

   Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniach.

   Osoby bezrobotne, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy o świadczeniach, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ten powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu. Stosownie do art. 67 ust. 1 ustawy o świadczeniach, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. Prawo do świadczeń zdrowotnych uzyskuje się dopiero po dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy jednoznacznie wskazują termin objęcia osób bezrobotnych ubezpieczeniem zdrowotnym.

   Osoby bezrobotne, stosownie do art. 75 ust. 9 ustawy o świadczeniach, są zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez właściwy powiatowy urząd pracy.

   Natomiast zasady rejestracji osób bezrobotnych i uzyskiwania statusu osoby bezrobotnej są regulowane ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

   Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bezrobotnej niezbędne jest wydanie decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną. W tym celu, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299), należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna poprzez zgłoszenie się do powiatowego urzędu pracy i przedłożenie wymaganych dokumentów.

   Rejestracja ma na celu ustalenie statusu osób rejestrowanych oraz ich uprawnień i stanowi formalną przesłankę uzyskania statusu bezrobotnego. Rejestracja pozwala przede wszystkim na zweryfikowanie spełniania warunków, od których ustawodawca uzależnia ten status. Dlatego też w pełni uzasadnione jest przyjęcie w ustawie o świadczeniach rozwiązania polegającego na przyznaniu ubezpieczenia zdrowotnego osobom bezrobotnym od dnia uzyskania statusu bezrobotnego na podstawie decyzji administracyjnej, a nie od dnia zgłoszenia się do urzędu pracy w celu zarejestrowania się.

   Jednocześnie należy zaznaczyć, że sprawy związane z organizacją i czasem trwania rejestracji bezrobotnych pozostają poza kompetencjami resortu zdrowia.

   Odnosząc się natomiast do kwestii prawa do świadczeń opieki zdrowotnej po ustaniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, to stosownie do art. 67 ust. 4 ww. ustawy o świadczeniach prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, np. w związku z ustaniem stosunku pracy czy zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym osoba, która przestała podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jest - w zakresie dostępu do świadczeń - jeszcze przez 30 dni traktowana jak osoba ubezpieczona i świadczenia opieki zdrowotnej udzielone tej osobie w okresie 30 dni są nadal finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

   Jednocześnie wyjaśniam, że osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, na mocy ustawy o świadczeniach, po zaistnieniu określonych w niej warunków, mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prawo to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 przysługuje:

   1) osobom, które spełniają łącznie następujące przesłanki:

   - posiadają obywatelstwo polskie,

   - mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli przebywają w tym kraju z zamiarem stałego pobytu,

   - spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.);

   2) osobom posiadającym obywatelstwo polskie:

   - które nie ukończyły 18. roku życia (a więc dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym) lub

   - posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu i połogu.

   Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach ww. osoby mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli przysługujących osobom ubezpieczonym, a więc zarówno ze świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego czy specjalistycznego, jak i pozostałych świadczeń gwarantowanych.

   Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane ww. osobom, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 225, poz. 1355), są finansowane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, które na ten cel otrzymuje w formie dotacji Narodowy Fundusz Zdrowia.

   Podstawą uzyskania bezpłatnego leczenia przez osoby wymienione w pkt 1 jest otrzymanie przez nie decyzji potwierdzającej to prawo i wydanej przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej dla ich miejsca zamieszkania. Decyzja jest wydawana po:

   1) przedłożeniu przez osobę zainteresowaną dokumentów potwierdzających:

   a) posiadanie przez nią obywatelstwa polskiego,

   b) zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

   2) przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,

   3) stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej,

   4) stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

   Przepisy ustawy o świadczeniach zawierają rozwiązania umożliwiające udział w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jak największej liczbie obywateli. Oprócz niezwykle szerokiego katalogu okoliczności obligujących do przystąpienia do systemu ustawa przewiduje w art. 68 dobrowolne ubezpieczenie. Ponadto, jak wskazano wcześniej, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają również osoby, których dostęp do systemu opieki zdrowotnej nie jest uzależniony od posiadania tytułu ubezpieczeniowego, ale od wystąpienia określonych ustawowo okoliczności potwierdzonych deklaratoryjną decyzją organu samorządu gminy.

   Ustawa o świadczeniach przewiduje również we wskazanym art. 67 ust. 4 rozwiązania umożliwiające osobom, które utraciły tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w okresie przejściowym, pozwalającym na uzyskanie innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, np. uzyskania statusu osoby bezrobotnej.

   Zgodnie z powyższym przepisy pozwalają osobom ubiegającym się o status osoby bezrobotnej na zachowanie ciągłości prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

   Obecnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace nad zmianą przepisów ustawy o świadczeniach w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osób ubiegających się o uzyskanie statusu bezrobotnego.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Sławomir Neumann

   Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

 

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP