Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od zgłoszenia się do powiatowych urzędów pracy, aż do dnia rejestracji jako bezrobotnego

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od zgłoszenia się do powiatowych urzędów pracy, aż do dnia rejestracji jako bezrobotnego

wielkość tekstu:A | A | A

   Do mojego biura poselskiego zgłosiły się osoby, które utraciły pracę i udały się do powiatowego urzędu pracy celem zarejestrowania się jako bezrobotni. Z informacji, jakie mi przekazano, otrzymali termin zgłoszenia się za 8 dni. Jak się dowiedziałem, pani urzędnik spytała również jedną z osób, czy przypadkiem nie jest chora, bo przez te dni nie będzie ubezpieczona.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy w okresie od momentu zgłoszenia się do powiatowego urzędu pracy do dnia, kiedy wyznaczono rejestrację, osoba jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym? Jeśli tak nie jest, czy przewiduje Pan przygotowanie takich zmian w przepisach, które spowodują, że przez ten okres oczekiwania osoba, która utraciła pracę, nie będzie się obawiać, że nie jest ubezpieczona?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 14 grudnia 2012 r.

 
.....................................................
 

 

  Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 r. (znak: SPS-024-2941/13) przekazujące zapytanie posła Artura Dunina w sprawie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w okresie od zgłoszenia się do powiatowego urzędu pracy aż do dnia rejestracji jako osoba bezrobotna uprzejmie informuję, że kwestia ta, regulowana ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), należy przede wszystkim do kompetencji ministra zdrowia.

   Niemniej jednak, odpowiadając na postawione przez pana posła Dunina pytania, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeżeli mowa jest o osobach bezrobotnych, to oczywiste jest powiązanie tej kategorii osób z powiatowym urzędem pracy i sytuacją osobistą tychże osób - jako osób bezrobotnych. Osoba bezrobotna, niezależnie od tego czy z prawem, czy bez prawa do zasiłku, jest co do zasady osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Zasady rejestracji bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 222, poz. 1299). Określa ono w § 5 pkt 1, że osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

   - dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

   - dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

   - świadectwo pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień, przysługujących na podstawie ustawy,

   - dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeśli takie dokumenty posiada.

   Zgodnie z pkt 1 § 8 ww. rozporządzenia rejestracja osoby następuje z dniem, w którym osoba:

   - zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy - po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczeń o prawdziwości przekazanych danych - w przypadku rejestracji poprzez stawienie się osobiste w urzędzie pracy;

   - złożyła wniosek o zarejestrowanie - po opatrzeniu go bezpiecznym podpisem elektronicznym i załączeniu do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, w przypadku rejestracji za pomocą Internetu.

   Trudno jest określić, co jest przyczyną zwłoki w rejestracji osób zgłaszających się w powiatowym urzędzie pracy, o którym pisze pan poseł w zapytaniu - czy wynikało to z dużej ilości osób zgłaszających się tego dnia do zarejestrowania czy braku niektórych z ww. dokumentów.

   Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że zgodnie z art. 67 ust. 4 wspomnianej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, a zatem w przypadku osoby, która utraciła pracę 30 dni po jej zakończeniu. Wyrażam przekonanie, że jest to okres wystarczający do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Jednak we wszystkich kwestiach dotyczących prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, jak już na wstępie wskazano, właściwy jest minister zdrowia.

   Łączę wyrazy szacunku

   Sekretarz stanu

   Jacek Męcina

   Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP