Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie pozyskiwania energii odnawialnej dla osób fizycznych

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie pozyskiwania energii odnawialnej dla osób fizycznych

wielkość tekstu:A | A | A

  Szanowny Panie Ministrze! Podczas moich spotkań w terenie wielokrotnie pojawiają się pytania w temacie pozyskiwania energii odnawialnej dla osób fizycznych. Konkretnie pytania dotyczą zasilania w energię elektryczną domków jednorodzinnych, jak również budynków wielorodzinnych.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Jakie są aktualnie możliwości dofinansowania z budżetu państwa lub innych jednostek (np. NFOŚiGW) inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii odnawialnej przez osoby fizyczne?

   2. Jakie możliwości pozyskania dofinansowania inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii odnawialnej przez osoby fizyczne przewiduje Pan Minister w związku z przygotowanym nowym budżetem Unii Europejskiej?

   3. Czy przewiduje Pan wprowadzenie zmian w przepisach, które znacząco ułatwiłyby pozyskiwanie finansów na wspomniane cele przez gospodarstwa domowe i deweloperów?

   4. W związku z trudnościami związanymi z przyjęciem ustawy OZE czy w innych rozwiązaniach częściowych będą ujęte udogodnienia dla osób fizycznych w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej?

   5. Czy w nowym planie finansowym na lata 2014-2020 nie będzie ograniczeń dotyczących wykorzystania funduszy na energię odnawialną dla odbiorców indywidualnych?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 18 czerwca 2013 r.

 
 
 
........................................................................................................
 
 

  Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Artura Dunina do ministra środowiska w sprawie pozyskiwania energii odnawialnej dla osób fizycznych, przekazaną ministrowi gospodarki według właściwości (wystąpienie marszałka Sejmu RP z dnia 25 czerwca 2013 r., znak: SPS-023-19007/13), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień do podniesionych kwestii.

   Ad 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej również NFOŚiGW), który wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowi fundament systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, wspiera przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy stanu środowiska oraz poszanowania jego ochrony. NFOŚiGW dofinansowuje inwestycje zgodne z celami polityki ekologicznej państwa, w szczególności wspiera działania ministra środowiska w zakresie wypełnienia zobowiązań Polski wynikających zarówno z acquis, jak i ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a także Konwencji o różnorodności biologicznej.

   Za jeden z kluczowych w najbliższych latach obszarów wsparcia uznaje się ochronę atmosfery, toteż narodowy fundusz dofinansowuje przedsięwzięcia służące przede wszystkim zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz poprawie jakości powietrza, tj. zadania zmierzające do kompleksowej likwidacji nieefektywnych urządzeń grzewczych, zwiększania efektywności wykorzystania energii oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

   Aktualnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z sześcioma bankami realizuje program priorytetowy pn. ˝Program dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych˝. Wdrażany od połowy 2010 r. na obszarze całego kraju program oferuje osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym 45% dopłaty do kredytu wykorzystanego na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych poprzez wsparcie instalacji kolektorów słonecznych o łącznej szacowanej powierzchni ok. 453 tys. m2 w 60-70 tys. budynków mieszkalnych. W latach 2010-2014 NFOŚiGW przewidział na ten cel 450 mln zł. W ocenie narodowego funduszu niniejszy program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. Do końca czerwca 2013 r. już 39 577 beneficjentów otrzymało dopłatę z NFOŚiGW na łączną kwotę 264 497 tys. zł (w tym 39 543 osoby fizyczne - na kwotę 262 925 tys. zł), w wyniku czego zainstalowano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni całkowitej 264,5 tys. m2.

   Narodowy fundusz realizuje również program priorytetowy pn. ˝Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1. Program pilotażowy KAWKA˝. Celem programu jest ograniczenie przekroczeń dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, powiększonego o margines tolerancji lub poziomu docelowego, powodowanych przez paleniska indywidualne i lokalne źródła ciepła oraz komunikację miejską, poprzez realizację zadań opisanych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych. W niniejszym programie założono, że działania inwestycyjne będą realizowane wyłącznie w strefach przekroczeń wskazanych w programach ochrony powietrza, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Formą dofinansowania jest dotacja udzielana przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez narodowy fundusz. Beneficjentami programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia mogące być przedmiotem dofinansowania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dalej również WFOŚiGW) ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, z uwzględnieniem warunków niniejszego programu. Kategorie beneficjentów wskażą indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach. Nabór wniosków trwa do 21 sierpnia br. Wnioski zbierane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a nabory ogłaszane są na stronach właściwych terytorialnie WFOŚiGW. Źródłami finansowania są środki ze zobowiązań wieloletnich. Budżet programu został ustalony w wysokości 400 mln zł, a alokacja środków ma nastąpić w latach 2013-2015.

   Ponadto należy podkreślić, że Narodowy Fundusz prowadzi prace nad nowym programem priorytetowym pn. ˝Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii˝, skierowanym do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Budżet programu przewiduje 600 mln zł do wydatkowania w latach 2014-2020, w formie kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki ze środków przekazanych przez NFOŚiGW, na instalacje odnawialnych źródeł energii służących celom mieszkaniowym. Planowane jest przyjęcie programu przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW w drugiej połowie 2013 r.

   W planach NFOŚIGW jest również ogłoszenie III konkursu w ramach programu priorytetowego pn. ˝System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2. Biogazownie rolnicze˝. Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla z energetycznego spalania paliw kopalnych poprzez dofinansowanie budowy biogazowni rolniczych wykorzystujących surowce odnawialne. Nabór wniosków przewidziany jest w III kwartale 2013 r., a alokacja wyniesie ok. 100 mln zł. Dofinansowanie w III konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. O dofinansowanie - tak jak w poprzednich konkursach - będą mogły ubiegać się podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. Szczegółowe wymagania zostaną opisane w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie: www.nfosigw.gov.pl.

   Należy też zaakcentować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrożył już kilka programów, w których osoba fizyczna mogła otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcie z zakresu odnawialnych źródeł energii. Były to programy priorytetowe pn.:

   1) ˝Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Część 1˝ (konkursy: I, II i III);

   2) ˝Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. Część 2˝ (program wdrażany w porozumieniu z WFOŚiGW);

   3) ˝System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2. Biogazownie rolnicze˝ (konkursy: I i II);

   4) ˝System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 3. Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę˝;

   5) ˝Inteligentne sieci energetyczne˝ (jako partner w projekcie - prosument lub wytwórca energii).

   Ad 2. i 5. Z aktualnych wersji projektów poszczególnych programów operacyjnych na poziomie krajowym oraz regionalnym wynika, iż w okresie budżetowym 2014-2020 osoby indywidualne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Tak jak w obecnej perspektywie finansowej, na poziomie krajowym, będą dofinansowywane projekty OZE o wartości co najmniej kilku milionów złotych. Projekty o mniejszych wartościach i mniejszym dofinansowaniu będą w gestii regionalnych programów operacyjnych na poziomie województw.

   Pragnę poinformować, iż linia demarkacyjna pomiędzy programami jest na etapie negocjacji, a zasady przyznawania dofinansowania oraz szczegółowe informacje na temat działań i projektów zostaną przyjęte przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku.

   Ad 3. i 4. Pakiet ustaw energetycznych, w skład którego wchodzą projekty ustaw: Prawo energetyczne, Prawo gazowe, o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz projekt ustawy wprowadzającej trzy powyższe ustawy, jest już po etapie zakończonych, bardzo intensywnych konsultacji, zarówno społecznych, jak i międzyresortowych, podczas których do wszystkich projektów zgłoszono bardzo wiele uwag wymagających głębokiej i dokładnej analizy. Projekty ustaw przekazano 24 października 2012 r. pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich. W dniu 19 grudnia 2012 r. pakiet ustaw energetycznych został rekomendowany przez Komitet do Spraw Europejskich do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów. Uprzejmie informuję, iż niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Ministrów pakiet ustaw energetycznych zostanie przekazany do Sejmu RP w celu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych już na etapie parlamentarnym. Natomiast ze względu na obszerność projektów trudno jest jednoznacznie ocenić i przewidzieć tempo prac parlamentarnych, podobnie jak datę przyjęcia pakietu przez Radę Ministrów.

   Podkreślić należy, iż uregulowania prawne zawarte w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii będą podstawą realizacji przez Polskę założeń ˝Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych˝, w tym w szczególności realizacji celów w zakresie udziału energetyki odnawialnej w miksie energetycznym do roku 2020. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o OZE sprzyjać będą optymalizacji obecnie obowiązującego systemu wsparcia. Optymalizacja systemu wsparcia pociągnie za sobą korzyści i oszczędności w zakresie systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, a zatem także zmniejszenie obciążeń dla odbiorcy końcowego. Wprowadzony mechanizm polegający na zróżnicowaniu poziomu wsparcia poprzez współczynniki korekcyjne oraz zmiana zasady wyliczania opłaty zastępczej wprowadzą znaczne oszczędności oraz pozwolą na skierowanie wsparcia do innowacyjnych technologii, które do tej pory nie miały szans na rozwój. Wydaje się także konieczne objęcie części technologii wyłącznie bezpośrednim wsparciem inwestycyjnym poprzez alokację środków Unii Europejskiej w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Odpowiednie decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w roku bieżącym.

   Pragnę poinformować, iż w odniesieniu do podejmowanych działań mających na celu szybsze wdrożenie rozwiązań unijnych należy wspomnieć o zaangażowaniu Ministerstwa Gospodarki w prace sejmowe dotyczące poselskiej inicjatywy legislacyjnej. W ostatnim czasie ze strony Sejmu RP został przygotowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 946). Projekt ten został w dniu 21 czerwca br. uchwalony przez Sejm RP i następnie przekazany do marszałka Senatu RP. W dniu 2 i 10 lipca br. miały miejsce posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP, której przedmiotem prac była przyjęta przez Sejm RP ww. nowelizacja ustawy Prawo energetyczne. W dniach 11-12 lipca br. miało miejsce 37. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, podczas którego - w dniu 12 lipca br. - Senat RP wprowadził postulowane przez senatorów RP poprawki do przedmiotowej ustawy. Poprawki dotyczące sektora OZE to m.in. poprawki o charakterze stricte prosumenckim, tj. zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku sprzedaży nadwyżek wytwarzanej w mikroinstalacji energii elektrycznej. Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Senat RP zostanie w najbliższym czasie przekazany do Sejmu RP, który rozpatrzy na forum Sejmu stanowisko Senatu RP.

   Wyżej wymieniony projekt poselski ma na celu w szczególności zapewnienie pełnej implementacji przepisów dyrektyw unijnych, dotyczących energii elektrycznej, gazu oraz odnawialnych źródeł energii. W przeciwieństwie do pakietu ustaw energetycznych nowelizacja poselska skupiona jest wyłącznie na wdrożeniu dyrektyw unijnych oraz ma zapewnić uczynienie zadość wymaganiom stawianym przez Komisję Europejską, a tym samym ma pozwolić uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych związanych z niewdrożeniem dyrektyw trzeciego pakietu energetycznego (2009/72/WE i 2009/73/WE) i dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE).

   Ponadto pragnę poinformować, iż aktualnie analizowane są możliwości w zakresie działań mających przeciwdziałać gwałtownemu spadkowi cen zielonych certyfikatów. Sytuacja ta jest analizowana zarówno pod kątem wyjaśnienia przyczyn spadku cen zielonych certyfikatów, jak i scenariuszy ewentualnej interwencji w celu ustabilizowania sytuacji na tym rynku. Dodatkowo analizowane są prawne możliwości stworzenia kompleksowych rozwiązań, których celem byłoby zapobieganie w przyszłości nadmiernemu spadkowi cen zielonych certyfikatów.

   Wyrażam przekonanie, iż przedstawione wyjaśnienia stanowią wystarczającą odpowiedź na pytania zawarte w interpelacji pana posła Artura Dunina.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Jerzy Witold Pietrewicz

   Warszawa, dnia 18 lipca 2013 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP