Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie programu wdrażania szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie programu wdrażania szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich

wielkość tekstu:A | A | A

 Jak powszechnie wiadomo, mimo wieloletnich wysiłków czynionych przez operatorów telekomunikacyjnych od wielu lat obszary wiejskie nie mają zapewnionego dostępu do Internetu szerokopasmowego w cenie akceptowalnej przez odbiorców.

   Na dzień dzisiejszy Internet słabej jakości lub jego całkowity brak jest typowym stanem obowiązującym na polskiej wsi, co pogłębia wykluczenie społeczne jej mieszkańców. Z informacji, jakie posiadam, wynika, że w ramach PROW 3.2.1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponuje kwotą prawie 60 mln euro, która może być przeznaczona na szerokopasmowy Internet realizowany na obszarach uznanych przez Komisję Europejską za ˝białe˝, w miejscowościach, które zamieszkuje nie więcej niż 5 tys. mieszkańców. Pojawia się więc możliwość dostarczenia szerokopasmowego Internetu szkołom, bibliotekom, świetlicom gminnym, remizom, urzędom oraz mieszkańcom polskiej wsi.

   Jak się dowiedziałem podczas spotkań w terenie, Komisja Europejska zaakceptowała technologię satelitarną jako równoprawną do uzyskiwania dofinansowania unijnego w programach realizowanych przez kraje członkowskie. Uruchomienie Internetu satelitarnego jest, jak się okazuje, bardzo proste, ponieważ polega na zawieszeniu anteny (podobnie jak TV satelitarna) i wykonaniu instalacji wewnętrznej. Większość dostępnych zestawów może zostać wykonana przez samego użytkownika końcowego lub przez lokalnego instalatora tradycyjnych zestawów telewizji satelitarnej.

   Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że całkowity koszt infrastruktury do zapewnienia Internetu szerokopasmowego przez satelitę wynosi mniej niż 2000 zł za punkt, z możliwością uzyskania dofinansowania do 90% kosztów z PROW 3.2.1. Posiadane środki umożliwiłyby podłączenie ok. 140 000 użytkowników do Internetu.

   W związku z tym zwracam się do Pana Premiera z pytaniem: Czy rozważa Pan stworzenie specjalnego programu, podobnego do ˝Orlików˝ (na obszarach wiejskich okazały się bardzo dobrym pomysłem), w ramach którego, wykorzystując przede wszystkim fundusze unijne, dostęp do Internetu stanie się dla mieszkańców wsi dużo prostszy?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 16 lipca 2012 r.

 

.............................................................

zanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 3 sierpnia 2012 r., znak: SPS-023-7431/12, przekazujące interpelację posła Artura Dunina, w której zawarta została propozycja dotycząca stworzenia programu wdrażania szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, pragnę poinformować, iż podzielam opinię na temat konieczności realizacji inwestycji w zakresie szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz przekazuję informacje na temat podejmowanych i planowanych działań w tym zakresie.

   W związku z przeglądem wspólnej polityki rolnej oraz przyjęciem ˝Europejskiego planu naprawy gospodarczej˝ określone zostały nowe priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wśród nich znalazło się m.in. tworzenie i zapewnienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu.

   Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 473/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 144 z 09.06.2009, str. 3) w rozporządzeniu nr 1698/2005 dodany został art. 16a, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek włączenia do programu rozwoju obszarów wiejskich operacji, które są ukierunkowane na nowe priorytety. Jednym z wymienionych priorytetów (tzw. nowych wyzwań) jest infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich.

   Za podstawowy szerokopasmowy dostęp do Internetu należy uznawać usługi o przepływności co najmniej 2 Mbit/s zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. Spełnienie tego warunku nie będzie dotyczyło projektów polegających na budowie pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, której realizacja może zostać objęta wsparciem na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

   Zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 473/2009 rozwój infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich może być realizowany w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, które w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) wdrażane jest przez samorządy województw. Aktualnie przygotowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) oraz przygotowywane są zmiany procedur wdrożeniowych dla ww. działania, tak aby samorządy województw mogły przyznawać pomoc na realizację inwestycji dotyczących tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury gminom oraz ich związkom.

   Środki publiczne pozyskane w ramach działania: Podstawowe usługi (...) przez gminy lub związki międzygminne będą przeznaczone na inwestycje zlokalizowane na obszarach, na których zgodnie z inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s wynosi nie więcej niż 30%. Ponieważ na obszarach wiejskich o niskiej gęstości zaludnienia oraz niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze firmy prywatne nie mają planów inwestycyjnych, gdyż nie przewidują znaczących zysków, konieczna jest interwencja podmiotów publicznych, aby zapewnić dostęp do Internetu mieszkańcom ww. obszarów. Dopuszczalny zakres wsparcia w obszarze budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu obejmuje operacje polegające na:

   1. Tworzeniu i umożliwianiu dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do transmisji danych i urządzeń naziemnych (np. stacjonarnych, bezprzewodowych naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii).

   Ten rodzaj operacji odnosi się do wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury sieci szerokopasmowej, do której jest otwarty dostęp (lokalnej sieci dostępu), na obszarach, na których nie ma możliwości korzystania z sieci infrastruktury szerokopasmowej. Infrastruktura, która powinna być oparta na technologicznie neutralnej specyfikacji, może obejmować finansowanie wyposażenia technicznego, niezbędnych prac budowlanych lub instalacyjnych (w tym budynków, stacji naziemnych, kanalizacji teletechnicznej oraz masztów), instalacji elementów sieci oraz związanego z nimi zaplecza (np. węzłów telekomunikacyjnych i routerów, punktów przyłączenia), linii telekomunikacyjnych zapewniających bezpieczne połączenie do sieci szkieletowej, systemów oprogramowania i wyposażenia technicznego i, o ile to konieczne dla zapewnienia 100% pokrycia subsydiowania instalacji, wyposażenia (np. terminacja sieci, routery, modemy oraz anteny satelitarne i terminale). Powstała infrastruktura powinna być otwarta dla wszystkich operatorów w sposób niedyskryminujący.

   2. Unowocześnianiu istniejącej infrastruktury szerokopasmowej (np. zwiększaniu niezawodności, szybkości, jakości lub zasięgu łącza, polepszaniu jakości usług itp.).

   Operacje w tym zakresie powinny zapewnić modernizację konkretnych elementów sieci i związanych z nią urządzeń. Może to obejmować finansowanie niezbędnych prac budowlanych lub instalacyjnych (w tym budynki, stacje naziemne, kanalizacja kablowa oraz maszty), instalację elementów sieci i związanych z nią urządzeń (np. węzły telekomunikacyjne, routery, punkty przyłączenia), budowę infrastruktury linii telekomunikacyjnych zapewniających właściwe połączenie do sieci szkieletowej, systemów oprogramowania i wyposażenia technicznego (np. terminacja sieci, routery, modemy, oraz anteny satelitarne i terminale). Powstała infrastruktura powinna być otwarta dla wszystkich operatorów w sposób niedyskryminujący.

   3. Budowie pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (prace budowlane lub instalacyjne, takie jak przewody i inne elementy sieci, np. ciemne światłowody itp.) również w synergii z infrastrukturą innego typu (sieci energetyczne, transportowe, wodne, kanalizacyjne).

   Roboty inżynierii lądowej stanowią średnio od 70% do 80% kosztów budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej. Na oddalonych, rzadko zaludnionych obszarach wiejskich ich koszty mogą być jeszcze wyższe, co powoduje, że inwestycje te są ekonomicznie nieopłacalne dla prywatnego inwestora. W związku z tym pozytywne skutki ekonomiczne płynące z lokalnej gospodarki w pełni podłączonej do sieci są niemożliwe do realizacji lub opóźnione w czasie. Operacje realizowane w ramach działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej powinny także stymulować konkurencję i pokonać ten brak efektywnego popytu poprzez finansowanie budowy otwartej, pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej, której koszty są najważniejszą przeszkodą dla inwestorów prywatnych. Powyższy typ operacji (rodzajów kosztów) obejmuje wsparcie finansowe na wykonanie pracy inżynierii lądowej (jak kanalizacja teletechniczna itp.) oraz innych elementów pasywnej infrastruktury (np. wieże anten, maszty, stacje naziemne, ciemne światłowody, etc). O ile to możliwe, prace te powinny być podejmowane z innymi pracami inżynierii lądowej. Powstała infrastruktura powinna być otwarta dla wszystkich operatorów.

   Powyższe trzy typy operacji nie wykluczają się wzajemnie. W niektórych przypadkach realizowane projekty najprawdopodobniej będą zawierały do pewnego stopnia wszystkie trzy typy operacji. Ich kombinacja powinna zapewnić uzyskanie 100% pokrycia siecią o odpowiedniej jakości oraz otwarcie sieci dla konkurencji. Ponadto wykonanie operacji, przeprowadzenie inwestycji określonego typu może stanowić dla beneficjentów warunek motywujący, sprzyjający lub konieczny dla podjęcia komplementarnych operacji w ramach innych programów operacyjnych

   Jednocześnie pragnę podkreślić, że z treści projektu rozporządzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w okresie programowania 2014-20120 wynika, że jednym z priorytetów Unii Europejskiej będzie nadal zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do szerokopasmowego Internetu. Projektowane przepisy uwzględniają wsparcie dotyczące infrastruktury szerokopasmowej, w tym jej tworzenie, ulepszanie i rozbudowę, pasywną infrastrukturę szerokopasmową oraz zapewnienie dostępu do łączności szerokopasmowej i rozwiązań z zakresu publicznej e-administracji.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Tadeusz Nalewajk

   Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 r. 

 

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP