Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 11 na odcinku Poznań - Kołobrzeg

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 11 na odcinku Poznań - Kołobrzeg

wielkość tekstu:A | A | A

  Szanowny Panie Ministrze! Podczas moich spotkań z mieszkańcami i samorządowcami w Koszalinie oraz w Kołobrzegu został poruszony problem drogi krajowej nr 11 łączącej mieszkańców Śląska i Wielkopolski z Pomorzem. Z rozmowy jasno wynikało, że jest to bardzo ważna droga szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy nad morze udają się turyści. Poprawa jakości drogi przyniesie również wymierne korzyści gospodarcze dla regionów, przez które przebiega.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy są prowadzone prace związane z podwyższeniem standardu wspomnianej drogi, a jeśli nie, czy przewiduje Pan w najbliższym czasie jej przebudowę, tak by poprawie uległa przepustowość i w konsekwencji bezpieczeństwo jej użytkowników?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 8 kwietnia 2013 r.

 
 
 
...................................................................................
 
 
 

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2013 r., znak: SPS-024-4262/13, przy którym przekazano zapytanie posła Artura Dunina dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 11 na odcinku Poznań - Kołobrzeg, uprzejmie przedstawiam informacje w przedmiotowej sprawie.

   Aktualnie realizowany jest ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2011- 2015˝ przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2011 r., w ramach którego ujęto priorytetowe zadania drogowe w całym kraju. Podejmowane działania są jednak zdeterminowane ściśle określonym limitem finansowym w wysokości 82,8 mld zł. Zakres rzeczowy zawarty w programie musiał więc zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa.

   Odnosząc się do kwestii podniesienia standardu drogi krajowej nr 11, należy wskazać, że zadanie polegające na budowie drogi ekspresowej S11, w tym również na odcinku pomiędzy Kołobrzegiem a Poznaniem, zostało ujęte w załączniku nr 2 do programu, czyli na liście zadań, których realizacja nastąpi po 2013 r. pod warunkiem zapewnienia finansowania. W ten sposób stworzona została możliwość kontynuacji prac przygotowawczych związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

   Należy wskazać, że ze względu na aktualne możliwości finansowe państwa resort transportu zobowiązany jest racjonalnie wykorzystywać dostępne środki. W związku z powyższym rozpoczęcie prac uzależnione jest od wielu czynników, w szczególności zakończenia etapu prac przygotowawczych i uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa oraz zapewnienia pełnego finansowania.

   Należy także wskazać, iż aktualnie w resorcie transportu trwają prace nad ustaleniem listy projektów drogowych, jakie będą planowane w kolejnej pespektywie finansowej UE. Dla Ministerstwa TBiGM priorytetami są przede wszystkim autostrady oraz drogi ekspresowe. Jednakże ostateczne plany inwestycyjne na lata 2014-2020 zostaną przedstawione, gdy znane będą poziomy dofinansowania, jakie GDDKiA jako beneficjent programów unijnych w zakresie dróg krajowych otrzyma w kolejnej perspektywie finansowej.

   Odnosząc się do problematyki poprawy warunków ruchu oraz przepustowości na odcinku drogi krajowej nr 11 pomiędzy Kołobrzegiem a Poznaniem, należy wskazać, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) do zarządcy drogi (w przypadku dróg krajowych - generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad) należy m.in.: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

   Na podstawie art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.) zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad w odniesieniu do dróg krajowych.

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach ściśle określonych środków finansowych (zapisanych w ustawie budżetowej na dany rok) podejmuje działania zmierzające do wybudowania i utrzymania sieci dróg krajowych o najwyższym standardzie w możliwie najkrótszych terminach, jednakże ze względu na ograniczenia finansowe nie wszystkie inwestycje mogą być realizowane w bieżącej perspektywie finansowej.

   Potrzeby dotyczące działań, których podstawowym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zostały zebrane i ustalone według hierarchii ważności w ˝Planie działań na sieci drogowej˝. Plan zawiera zadania z zakresu remontów, przebudów i rozbudów dróg. Zadania w planie zostały uporządkowane w ściśle ustalonej kolejności, według matematycznego algorytmu, który poprzez nadanie zadaniom wartości punktowej wskazuje pilność ich wykonania. Algorytm bierze pod uwagę wyniki badań stanu nawierzchni, wielkość i strukturę ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem udziału samochodów ciężarowych, parametry drogi, wskaźniki liczby zabitych i rannych. Przyjęte kryteria pozwalają na efektywne wykorzystanie ograniczonych środków finansowych i umożliwiają podejmowanie działań, w pierwszej kolejności na odcinkach dróg stwarzających największe zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.

   Przedmiotowe zestawienie zawiera również odcinki drogi krajowej nr 11 na terenie woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, m.in. rozbudowa w m. Podanin (poz. 18), rozbudowa odc. Podgaje - Jastrowie (poz. 24), rozbudowa odc. Budzyń - Gościejewo - Oborniki (poz. 77), remont odc. Koszalin - Kretomino (poz. 96), remont w m. Kołobrzeg (poz. 99), rozbudowa odc. Podanin - Budzyń (poz. 160), remont odc. Łozice - Wierzchowo (poz. 241), remont odc. Koszalin - Manowo (poz. 280), remont odc. Mścice - Koszalin (poz. 313), remont odc. Brzeźno - Skotniki (poz. 316), remont odc. Kołobrzeg - Ustronie Morskie (poz. 338), remont odc. Wierzchowo - Brzeźno (poz. 410), remont odc. Brzeźno - Skotniki (poz. 412), remont w m. Szczecinek oraz odc. Szczecinek - Skotniki (poz. 423 i 424), remont odc. Ustronie Morskie - Tymień (poz. 430), remont w m. Szczecinek (poz. 467), remont odc. Bobolice - Łozice (poz. 511), remont w m. Kołobrzeg (poz. 556 i 563), rozbudowa odc. Jastrowie - Płytnica (poz. 575), rozbudowa odc. Płytnica - Piła (poz. 578), rozbudowa odc. Grzybnica - Kłanino (poz. 776), remont odc. Kłanino - Przydargiń (poz. 777) oraz remont w m. Bobolice (poz. 778).

   Analiza kosztów planowanych do realizacji zadań oraz przewidywanych limitów finansowych możliwych do przeznaczenia na remonty i przebudowy dróg krajowych w skali kraju wykazała jednak, że nie wszystkie zadania zostaną zrealizowane w najbliższej perspektywie. Realizacja będzie możliwa po zapewnieniu pełnego finansowania. W planie na 2013 r. zaplanowano rozpoczęcie rozbudowy DK11 w m. Podanin oraz odc. Podgaje - Jastrowie.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Patrycja Wolińska-Bartkiewicz

   Warszawa, dnia 23 maja 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP