Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie refundacji sprzętu stomijnego i urologicznego

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie refundacji sprzętu stomijnego i urologicznego

wielkość tekstu:A | A | A

   Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie nasz kraj zobowiązał się do skuteczniejszego wspierania osób niepełnosprawnych w realizacji ich praw. Z uwagi na fakt, że niepełnosprawność ma wiele odmian, należy pamiętać, że osoby, które z powodu różnych chorób mają założoną stomię, oraz osoby z problemami urologicznymi, wymagające cewnikowania również zaliczane są do osób z niepełnosprawnością. Dla tych osób niezbędny dostęp do sprzętu stomijnego i urologicznego jest koniecznością. Obecnie dostępność tego sprzętu jest limitowana, a limit refundacji zależy od rodzaju stomii. Choremu z wykonaną stomią nieodpłatnie przysługuje do 90 jednorazowych worków samoprzylepnych. Niestety od 2004 r. kwota refundacji nie była waloryzowana. W tym czasie cena sprzętu stomijnego znacząco wzrosła. Oznacza to, iż limit ˝do 90 worków˝ nie ma przełożenia na rzeczywistą cenę rynkową. W zdecydowanej większości krajów UE dostępność bezpłatnego sprzętu stomijnego nie jest limitowana. Natomiast brak nowoczesnego sprzętu w ilości gwarantującej minimalny komfort powoduje społeczną izolację pacjentów ze stomią.

   Podobnie jest w przypadku sprzętu urologicznego. W Polsce refundowane są tylko cewniki jednorazowe niepowlekane. Jest to związane z większymi wydatkami w stosunku do nowoczesnych cewników, które są tańsze, a ich użytkowanie jest bezpieczniejsze dla zdrowia pacjenta. Polscy pacjenci utrzymują, że Polska jest jedynym krajem w UE, gdzie używane są starszego typu cewniki, i jedynym krajem europejskim, w którym pacjent dopłaca do tego typu sprzętu.

   Osoby chore ze stomią oraz wymagające cewnikowania obawiają się zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany te miałyby ograniczyć limity ilościowe sprzętu stomijnego oraz urologicznego, które w odczuciu pacjenta i tak są już zbyt niskie. Pacjenci obawiają się zmiany rodzaju dostępnego sprzętu stomijnego i urologicznego, konieczności comiesięcznego stawiania się u lekarza po zlecenia na sprzęt stomijny czy urologiczny, jak również prawdopodobnych dopłat do tego sprzętu.

   W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Jakie stanowisko w powyższej sprawie prezentuje Pana resort?

   2. Jakie zmiany są przewidziane w przygotowywanym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia?

   3. Czy prawdą jest to, co podnoszą zainteresowani, że Ministerstwo Zdrowia planuje ograniczyć limity dostępu do niezbędnego sprzętu medycznego oraz wprowadzić za nie częściową odpłatność?

   4. Czy Pana resort przewiduje zwiększenie limitów bądź też całkowite ich zniesienie na rzecz nielimitowanego bezpłatnego dostępu do sprzętu stomijnego oraz urologicznego według standardów obowiązujących w UE?

   Z poważaniem

   Poseł Ewa Kołodziej oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 13 września 2013 r.

 
 
 
..................................................................................................................
 
 
Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację złożoną przez 
panią poseł Ewę Kołodziej oraz grupę posłów na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie refundacji sprzętu stomijnego i urologicznego, która została 
przekazana przy piśmie wicemarszałka Sejmu pana Jerzego Wenderlicha, znak: 
SPS-023-20980/13, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska w sprawie. 
Uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Zdrowia przygotowano projekt 
rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na 
zlecenie, będącego realizacją upoważnienia ustawowego z art. 38 ust. 4 ustawy z 
dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
122, poz. 696, z późn. zm.). Projektowany akt prawny zastąpi obecnie 
obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby 
medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. 
U. Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.). 
Przygotowywany projekt rozporządzenia zawiera katalog wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie, wraz z określeniem limitów ich 
finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego 
świadczeniobiorcy w tym limicie, oraz kryteria ich przyznawania, 
uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób ich 
wytwarzania oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do 
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 
Należy zaznaczyć, iż refundacja kosztów sprzętu stomijnego stanowi istotną 
część ogółu środków przeznaczanych corocznie przez płatnika na świadczenia 
gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. Na refundację worków stomijnych i innego sprzętu stomijnego w 
2012 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał 143 287 680 zł, co stanowiło 21% 
wszystkich wydatków płatnika na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze. Ponadto pragnę zwrócić uwagę, iż refundacja świadczeń w zakresie zaopatrzenia w sprzęt stomijny w poszczególnych oddziałach 
Narodowego Funduszu Zdrowia jest realizowana bez udziału własnego 
świadczeniobiorców w limicie ceny. Jednocześnie należy wskazać, iż w 
przypadku m.in. cewników i sprzętu stomijnego kontynuacja zaopatrzenia może 
odbywać się na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego. 
Przekazując powyższe, uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie projekt 
wymienionego rozporządzenia zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną 
będzie kierowany do szerokiej konsultacji społecznej w celu zgłaszania uwag. 
 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP