Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie wątpliwości dotyczących dodatków funkcyjnych/służbowych, komisji lekarskich oraz przygotowywanych aktów prawnych związanych ze służbą w Policji

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie wątpliwości dotyczących dodatków funkcyjnych/służbowych, komisji lekarskich oraz przygotowywanych aktów prawnych związanych ze służbą w Policji

wielkość tekstu:A | A | A

  Podczas moich ostatnich spotkań z przedstawicielami Policji pojawiło się wiele pytań i wątpliwości dotyczących dodatków funkcyjnych/służbowych, komisji lekarskich oraz przygotowywanych aktów prawnych związanych z służbą w Policji.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

   1. Jaka jest faktyczna wartość procentowa dodatku funkcyjnego/służbowego w rozbiciu na komendy wojewódzkie (KWP, KPP i KRP, KP) oraz szkoły policyjne? Bardzo proszę o informację, jak to wygląda dla poszczególnych kategorii (dotyczy dodatku funkcyjnego I, II, III) i stanowisk (np. komendanci komend miejskich, powiatowych, naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów czy ogniw, asystenci, referenci, policjanci itp.).

   2. Jakie kryteria są przyjmowane przy rozdziale na komendy wojewódzkie oraz szkoły policyjne środków finansowych przeznaczonych na dodatki funkcyjne/służbowe?

   3. Czy przewiduje Pan Minister podjęcie działań mających na celu zrównoważenie wysokości dodatków funkcyjnych/służbowych w poszczególnych województwach? Jak mnie informują na spotkaniach policjanci obecnie występuje znaczne i jak uważają bezzasadne zróżnicowanie wysokości dodatków.

   4. Kiedy przewiduje Pan Minister uruchomienie środków finansowych na podwyższenie kwot dodatków funkcyjnych/służbowych do wartości przewidzianych przez rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego?

   5. Jakie było uzasadnienie dla polecenia (okazane mi pismo to: nr l dz. Kk-23550/2012 z dnia 26 października 2012 r. dyrektora BKiS KGP) komendanta głównego Policji o ograniczeniu podwyżki dodatku funkcyjnego/służbowego do poziomu 50% dotychczas ustalonej kwoty dodatku w sytuacji, gdy podwyżka miałaby objąć ostatni miesiąc służby w Policji? Czy powyższe polecenie nie będzie prowadziło do dużych dysproporcji w wymiarze emerytury, tj. czy policjanci pełniący służbę na podobnych stanowiskach z równym zaangażowaniem otrzymają różne kwoty emerytur (np. jeden policjant otrzymujący dotychczas dodatek w wysokości 10% po ewentualnej podwyżce otrzyma maksymalnie 15%, podczas gdy inny policjant otrzymujący dodatek w wysokości 30% po ewentualnej podwyżce może otrzymać nawet 45%). Dodać należy, iż to zróżnicowanie nie wynika z aktywności policjanta, a jedynie z miejsca pracy w lepiej uposażonym garnizonie.

   6. Ile w ostatnim kwartale wpłynęło wniosków policjantów o skierowanie na badanie przez komisję lekarską oraz czy nastąpił wzrost w stosunku do lat ubiegłych? Proszę również o informację, jaki jest przedział wiekowy/staż służby policjantów, którzy kierują wnioski o skierowanie na badanie przez komisję lekarską?

   7. Czy po wejściu w życie przepisów ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw instytucja praw nabytych w aspekcie funkcjonowania III grupy, jak i łączenia rent z emeryturą obejmie tylko obecnych rencistów, którzy otrzymali III grupę na stałe, czy też obejmie również rencistów, którzy otrzymali czasowe orzeczenie o inwalidztwie (wyznaczono czas do stawiennictwa na kontrolne badanie lekarskie celem wydania następnego orzeczenia) oraz jaki będzie tryb postępowania na badaniach kontrolnych wobec osób które miały wcześniej orzeczoną III grupę inwalidzką, czy stracą one uprawnienia?

   8. Kiedy zostanie przygotowana ostateczna wersja projektów aktów prawnych w postaci ustawy oraz przepisów wykonawczych dotyczących okresu przejściowego, katalogu chorób zawodowych itp., tak aby zainteresowani policjanci mogli świadomie dokonać wyboru swojej przyszłości. Jak zgodnie stwierdzają policjanci istniejąca sytuacja powoduje brak pewności i poczucia bezpieczeństwa co do dalszej służby. A także stwarza stres skutkujący składaniem raportów o odejście lub skierowanie na komisję lekarską osób wartościowych, którzy w normalnych warunkach mogliby nadal pełnić służbę.

   9. W obowiązującej ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 lutego 1994 r. w art 15 ust 4 ustawodawca zapisał emeryturę podwyższa się o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. Dlaczego zatem zgodnie załączoną propozycją do projektu pomimo zapewnień dąży się do zmiany istniejącego systemu, likwidując 15% zwiększenie emerytur. Proponowane rozwiązania wyraźnie rozdzielają policjantów na emerytów i rencistów, a zatem wprowadzają istotne zmiany w istniejącym systemie emerytalnym.

   10. Jaki jest powód utworzenia funduszu adaptacji zawodowej dla policjantów już znajdujących się poza resortem? Czy na ten cel pieniądze nie powinny być przekazane do powiatowych urzędów pracy.

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r.

 

............................................................

 

   W nawiązaniu do pisma z dnia 14 stycznia 2013 r. (sygn. SPS-024-2946/13), dotyczącego zapytania posła na Sejm RP pana Artura Dunina w sprawie wątpliwości dotyczących dodatków funkcyjnych/służbowych, komisji lekarskich oraz przygotowywanych aktów prawnych związanych ze służbą w Policji uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   Zasady przyznawania dodatków funkcyjnych/służbowych określone zostały w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 1732, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. Zgodnie z § 8 rozporządzenia dodatek funkcyjny przyznaje się w wysokości uzależnionej od:

   - rangi zajmowanego stanowiska służbowego,

   - zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji,

   - rodzaju i poziomu posiadanych przez funkcjonariusza Policji kwalifikacji zawodowych.

   Dodatek funkcyjny można podwyższać na stałe lub na czas określony w zależności od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji przez niego zadań i czynności służbowych.

   Stosownie natomiast do § 9 rozporządzenia dodatek służbowy można przyznać policjantowi w wysokości uzależnionej od:

   - oceny wywiązywania się przez funkcjonariusza Policji z obowiązków,

   - realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

   Dodatek służbowy może być podwyższany na stałe lub na czas określony w związku z powierzeniem policjantowi nowych lub dodatkowych zadań bądź obowiązków służbowych na innym stanowisku lub za wzorową służbę.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ww. rozporządzeniu określono maksymalne progi do określenia kwotowych wysokości dodatków służbowych i funkcyjnych. Mając na uwadze zasady przyznawania dodatków funkcyjnych/służbowych, brak merytorycznego uzasadnienia do obligatoryjnego podwyższania dodatków do maksymalnych poziomów.

   Decyzja o przyznaniu policjantowi podwyżki dodatku służbowego/funkcyjnego podejmowana jest z uwzględnieniem kryteriów zawartych w § 8 i § 9 rozporządzenia.

   Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia wysokość przyznanego policjantowi dodatku funkcyjnego nie może przekraczać: w I kategorii - 80%, w II kategorii - 70%, w III kategorii - 60% podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu. Natomiast wysokość dodatku służbowego, stosownie do § 9 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, nie może przekraczać 50% podstawy wymiaru, o której mowa w § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia.

   Pragnę również zaznaczyć, że wystąpienie przez policjanta z raportem w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji nie może stanowić samodzielnej podstawy do podwyższenia funkcjonariuszowi otrzymywanego przez niego dodatku służbowego bądź funkcyjnego.

   Zgodnie z informacjami przekazanymi przez komendanta głównego Policji KGP nie gromadzi informacji na temat faktycznej wartości procentowej dodatku funkcyjnego/służbowego przyznawanego policjantom.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Komendzie Głównej Policji corocznie opracowywana jest baza płacowa wszystkich policjantów za czerwiec danego roku celem ogłoszenia, przez komendanta głównego Policji w Dzienniku Urzędowym KGP, przeciętnego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Dane są agregowane w układzie grup zaszeregowania stanowisk, co przedstawia poniższa tabela.

   Należy wskazać, że Komenda Główna Policji nie prowadzi statystyki liczbowej dotyczącej wysokości dodatków funkcyjnych według kategorii dodatków lub też konkretnych stanowisk.

   Odnosząc się natomiast do kwestii rozdziału środków finansowych przeznaczonych na dodatki funkcyjne/służbowe, uprzejmie informuję, że fundusz uposażeń na poszczególne jednostki Policji naliczany jest w całości i nie dokonuje się podziału na poszczególne jego składniki. To dysponent środków budżetowych, prowadząc politykę płacowo-kadrową, określa sposób wykorzystania przekazanego funduszu w zależności od potrzeb.

   Pragnę również poinformować, że obecnie w Komendzie Głównej Policji nie prowadzi się prac mających na celu zrównanie dodatków funkcyjnych bądź służbowych pomiędzy jednostkami Policji. Ponadto KGP wskazała, że prace takie nie znajdują uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów. Średnia ukształtowana w poszczególnych jednostkach przede wszystkim zależy od struktury zatrudnienia w danej jednostce, tj. od ilości stanowisk w poszczególnych grupach zaszeregowania.

   Odnosząc się natomiast do kwestii uzasadnienia dyspozycji komendanta głównego Policji w zakresie podwyższania policjantom dodatków służbowych/funkcyjnych, należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) komendant główny Policji jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, co uprawnia go do kształtowania, w ramach obowiązujących przepisów prawa, polityki kadrowej także w zakresie określania zasad przyznawania dodatków do uposażeń.

   Jednocześnie z wyjaśnień przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że prowadzony w KGP elektroniczny rejestr skierowań na komisyjne badania lekarskie dotyczy wyłącznie policjantów Komendy Głównej Policji i poza ogólną statystyką (liczba policjantów skierowanych na badania w układzie miesięcznym i rocznym) służy głównie do rozliczeń finansowych z wykonawcami badań. Rejestr nie obejmuje szczegółowych podzbiorów dotyczących w szczególności wieku, stażu, powodów skierowania itp.

   Pragnę poinformować, że założenia projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie innych ustaw wskazują na utrzymanie w mocy orzeczeń czasowo określających III grupę inwalidzką do czasu następnego badania kontrolnego. Przepisy przejściowe będą gwarantowały możliwość uzyskania orzeczeń według obecnie obowiązujących przepisów na zasadzie kontynuacji. Podstawę stwierdzenia dalszej niezdolności do służy funkcjonariusza z orzeczoną III grupą inwalidztwa będzie stanowić kolejne orzeczenie lekarskie w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż każdy przypadek będzie uzależniony od oceny stanu zdrowia funkcjonariusza rencisty.

   W tym miejscu należy wskazać, że zadanie opracowania projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zostało powierzone Rządowemu Centrum Legislacji, w oparciu o przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 20 listopada 2012 r. założenia. W związku z powyższym nie jest możliwe wskazanie terminu zakończenia prac nad ww. projektem.

   Pragnę również zaznaczyć, że celem rozwiązań prawnych likwidujących podwyższanie emerytury policyjnej z powodu posiadania prawa do policyjnej renty inwalidzkiej jest wdrożenie rozwiązań dotyczących nabywania prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych przez funkcjonariuszy porównywalnych do istniejących w powszechnym systemie ubezpieczeniowym.

   Należy podkreślić, że objęcie aktywizacją zawodową funkcjonariuszy, którzy nie będą mogli pozostawać w służbie z przyczyn od nich niezależnych, wiąże się z tym, że jednocześnie nie będą mieli uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych w wyniku na przykład niespełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa dla ich uzyskania. Aby wspomóc niniejszą grupę przyszłych emerytów i rencistów służb mundurowych w zakresie podjęcia aktywności zawodowej poza służbą, rozwiązania w ramach aktywizacji zawodowej mają się koncentrować na doradztwie zawodowym i przekwalifikowaniu. Środki na aktywizację zawodową będą przeznaczone na dofinansowanie (w całości lub w części) w ramach określonych limitów wydatków: studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów zawodowych i językowych pozwalających na zdobycie zawodu adekwatnego do potrzeb na rynku pracy i dotychczasowych kwalifikacji funkcjonariusza. Jednocześnie chciałbym wskazać, że utworzenie funduszu przeznaczonego na prewencję rentową i aktywizację zawodową dla funkcjonariuszy stanowi realizację jednego z postulatów zgłaszanych przez parlamentarzystów podczas prac nad reformą systemu emerytalnego służb mundurowych.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Michał Deskur

   Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r.

 

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP