Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie wpisania drogi ekspresowej S14 do wykazu inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie wpisania drogi ekspresowej S14 do wykazu inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020

wielkość tekstu:A | A | A

   Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy Zgierza i okolic w sprawie budowy newralgicznej dla miasta obwodnicy S14. Jest to bardzo ważna droga dla rozwoju okolicznych gmin, jak również dla ponadmilionowej aglomeracji łódzkiej. Z informacji, jakie otrzymuję na bieżąco z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnione jest finansowanie etapu projektowania, który jest w trakcie realizacji. Już w latach 70-tych w granicach Zgierza były rezerwowane tereny pod realizację drogi S14, była również uwzględniana we wszystkich planach zagospodarowania przestrzennego, ponieważ jej budowa była ważnym czynnikiem dla rozwoju regionu.

   Nie należy zapominać, że droga ekspresowa S14 to część bardzo ważnego ciągu komunikacyjnego północ - południe, ale ma również ogromne znaczenie dla ogólnopolskiej sieci dróg ekspresowych. Po jej połączeniu z trasą S8 oraz autostradą A2 stanie się częścią autostradowego ringu wokół Łodzi. Chciałbym przypomnieć, że została już częściowo wybudowana i oddana do eksploatacji. Dla podkreślenia, jak ważna dla regionu jest budowa tej drogi, odbyło się nie jedno spotkanie samorządowców oraz parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych. Przewidywany koszt potrzebny do dokończenia realizacji inwestycji, około 1,5 mld zł, jest niewielkim ułamkiem w budżecie przewidzianym na budowę dróg w wysokości 35 mld zł.

   W związku z tym zwracam się z pytaniem: Dlaczego droga S14 nie została uwzględniona na wykazie inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020?

   Zwracam się jednocześnie do Pana Ministra z prośbą o wpisanie budowy drogi S14 do wspomnianego wykazu ze względu na znaczny stopień zaawansowania prac związanych z jej realizacją. Jest ona również newralgiczna dla szybkiego rozwoju regionu.

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 10 czerwca 2013 r.

 

 

.......................................................................

 

 

  Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 18 czerwca br., znak: SPS-024-4602/13, przy którym przekazano zapytanie pana posła Artura Dunina w sprawie wpisania drogi ekspresowej S14 do wykazu inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2014-2020, uprzejmie przekazuję następujące wyjaśnienia.

   Na wstępie należy zaznaczyć, iż obecnie inwestycje na drogach krajowych realizowane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝. Są to zadania polegające na budowie autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, a także zadania polegające na przebudowie istniejących dróg krajowych. Zapisy programu określają również limity finansowe przeznaczone na realizację inwestycji, jednakże przyjęte wówczas limity były niewystarczające, aby zrealizować wszystkie zadania, dlatego też ograniczone możliwości finansowania spowodowały konieczność dokonania w programie podziału inwestycji na takie, które realizowane są obecnie - załącznik nr 1, i pozostałe, dla których w momencie przyjmowania programu zapewnienie finansowe nie było możliwe, tj. załącznik nr 1a określający listę zadań priorytetowych, których realizacja może rozpocząć się do 2013 r. oraz załącznik nr 2 zawierający listę zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013.

   W tym miejscu należy podkreślić, iż w załączniku nr 1a zostało ujęte zadanie inwestycyjne: Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14.

   Resort transportu planuje kontynuację realizacji obecnego ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝ w zakresie pozostałych do realizacji inwestycji z załącznika nr 1a i załącznika nr 2, jednakże będzie to zależne od poziomu interwencji finansowej UE na lata 2014-2020, jak również możliwości finansowych państwa. W dniu 4 czerwca br. został przyjęty przez Radę Ministrów załącznik nr 5 do obowiązującego ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝. Zmiana ta pozwala na uruchomienie jeszcze w tym roku kilkudziesięciu postępowań przetargowych na budowę dróg ekspresowych o długości ponad 700 km. Nowelizacja stanowi pierwszy krok do opracowania kompleksowego programu drogowego na przyszłą perspektywę finansową 2014-2020, co pozwoli zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych i płynne przejście z obecnej do przyszłej perspektywy. Dzięki dodatkowym środkom finansowym w kwocie ponad 35 mld zł możliwe jest rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy dróg ekspresowych: S3, S5, S7, S8, S17, S19, S51.

   W chwili obecnej prace resortu transportu skupiają się w szczególności nad dokumentem implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020, w którym znajdzie się zhierarchizowana na podstawie obiektywnych kryteriów lista projektów do realizacji przy wsparciu środków UE w następnej perspektywie finansowej. Należy również zaznaczyć, iż ostateczne ustalenie listy nastąpi w momencie, kiedy znane będą poziomy finansowania dostępne do wykorzystania na infrastrukturę drogową w zakresie dróg krajowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w wieloletnich ramach finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Resort transportu na chwilę obecną nie posiada konkretnych informacji na temat wielkości alokacji dostępnej dla GDDKiA, a tym samym nie jest w stanie określić szczegółowej i ostatecznej listy proponowanych inwestycji. Niemniej jednak przy tworzeniu nowego programu dla perspektywy finansowej 2014-2020 resort transportu w dalszym ciągu ma na względzie realizacje inwestycji budowy obwodnic miejscowości na terenie całego kraju i nie pomija ich w swoich pracach.

   Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, iż obecnie i w najbliższym czasie czynione będą starania w celu mobilizacji sił i środków finansowych na kontynuację realizacji wszystkich zadań ujętych w obecnie obowiązującym ˝Programie budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Zbigniew Rynasiewicz

   Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP