Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie wzmożonego i bardziej szczegółowego nadzoru nad organizacją targów zwierząt hodowlanych

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie wzmożonego i bardziej szczegółowego nadzoru nad organizacją targów zwierząt hodowlanych

wielkość tekstu:A | A | A

    

   Szanowny Panie Ministrze! Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt organizacje zajmujące się ochroną zwierząt zaprezentowały film, na którym można było zobaczyć zarejestrowane przez ukryte kamery wolontariuszy bardzo drastyczne sceny, na których zwierzęta są zrzucane z samochodów podczas załadunków i rozładunków, cielaki i świnie są noszone za ogon i uszy, świnie pakowane do szczelnie zamkniętych worków, przewożone w bagażnikach aut osobowych, zwierzęta są ogólnie poranione, a do tego bite i kopane.

   Jak się dowiedziałem podczas spotkania, w żadnym z tych przypadków nie interweniowały służby weterynaryjne, które mają obowiązek nadzoru nad targami. Jak zadeklarowali przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, podobnie wyglądają inne targi zwierząt gospodarskich w naszym kraju, jednak najbardziej skrajnym przykładem są Wstępy w Skaryszewie. Jak się dowiedziałem, łamanie prawa podczas tych targów można mnożyć poprzez kolejne przypadki bicia zwierząt, agresywnego załadunku, braku kontroli paszportów koni i łamania przepisów. Dodatkowym problemem jest, jak się okazuje, również brak odpowiednio przygotowanego terenu pod organizację targów.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy przewiduje Pan wzmożony i bardzo szczegółowy nadzór nad tego typu targami zwierząt hodowlanych oraz czy przewiduje Pan wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji wobec braku działań, które powinny podjąć służby weterynaryjne?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 21 lutego 2013 r.

 
 
 
..........................................................................
 
 
 

  Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie pana posła Artura Dunina w sprawie wzmożonego i bardziej szczegółowego nadzoru nad organizacją targów zwierząt hodowlanych, przesłane przy piśmie, znak: SPS-024-3547/13, z dnia 28 lutego 2013 r., uprzejmie informuję, co następuje.

   Działalność polegająca na prowadzeniu targowisk, na których sprzedawane są zwierzęta, zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) jest działalnością nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy podjęcie tego rodzaju działalności jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu powiatowemu lekarzowi weterynarii. Inspekcja Weterynaryjna może objąć podmiot nadzorem jedynie na jego wniosek. W przypadku targowisk objętych nadzorem przepisy pozwalają powiatowemu lekarzowi weterynarii na wszczęcie postępowania administracyjnego po stwierdzeniu nieprawidłowości, tj. wydanie decyzji administracyjnej zawierającej nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, a następnie, w przypadku ich nieusunięcia, wdrożenie procesu egzekucji polegającego na nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu.

   W przypadku podmiotów nieobjętych nadzorem, których działalność jest w świetle przepisów prawa nielegalna, egzekucja przepisów w drodze procedury administracyjnej jest niemożliwa. W razie uzyskania informacji o prowadzeniu targów zwierząt bez dokonania zgłoszenia organ Inspekcji Weterynaryjnej powinien skierować sprawę do organów ścigania, na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Zgodnie z ww. przepisami, kto prowadząc działalność nadzorowaną, nie spełnia wymagań weterynaryjnych określonych dla danego rodzaju i zakresu tej działalności albo prowadzi taką działalność bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpoczęcia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

   Biorąc pod uwagę powyższe, Inspekcja Weterynaryjna nie ma żadnych instrumentów prawnych, poza skierowaniem sprawy do organów ścigania, aby nałożyć karę na osoby sprzedające lub kupujące zwierzęta na targowiskach, które łamią przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Jako sankcje dla osób łamiących przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) wskazuje ona jedynie te nakładane przez sądy. Niemniej jednak należy zauważyć, że każdy obywatel będący świadkiem działań niezgodnych z prawem ma obowiązek zgłoszenia tego organom ścigania.

   W odpowiedzi na pytanie dotyczące przewidywanego wzmożonego i bardzo szczegółowego nadzoru nad targami zwierząt hodowlanych uprzejmie informuję Panią Marszałek, że Inspekcja Weterynaryjna od kilku lat prowadzi wzmożone działania mające na celu zapewnienie w miejscach, w których gromadzone są zwierzęta, właściwych warunków, zgodnych z wymogami weterynaryjnymi wynikającymi z odpowiednich przepisów. Działania takie organy Inspekcji Weterynaryjnej rozpoczęły od kontroli miejsc gromadzenia zwierząt, punktów skupu i punktów kontroli służących do zapewnienia odpoczynku zwierzętom przewożonym na długich dystansach.

   W roku 2012 wojewódzcy lekarze weterynarii przeprowadzili na wniosek głównego lekarza weterynarii inwentaryzację targowisk, na których odbywa się obrót zwierzętami gospodarskimi, w celu późniejszego opracowania planu działań dążących do spełnienia wszystkich wymagań weterynaryjnych określonych przepisami rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt (Dz. U. Nr 11, poz. 67). W konsekwencji główny lekarz weterynarii polecił powiatowym lekarzom weterynarii przeprowadzenie w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. kontroli wszystkich targowisk koni funkcjonujących na terytorium Polski. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości polecił przygotować realny (możliwy do wykonania) plan działań z racjonalnym (proporcjonalnym do planowanych działań) terminem realizacji, nie późniejszym niż 31 grudnia 2013 r.

   Ponadto główny lekarz weterynarii wystosował do wojewódzkich lekarzy weterynarii pismo przypominające, że w przypadku stwierdzenia podczas kontroli miejsc, w których gromadzone są zwierzęta w celu dalszego ich transportowania, zwierząt niezdolnych do transportu zwierzęta te powinny zostać poddane ubojowi z konieczności lub - gdy jest to niemożliwe - poddane eutanazji, oraz wytyczne w sprawie dokonywania uboju z konieczności.

   Dodatkowo główny lekarz weterynarii polecił powiatowym lekarzom weterynarii przypomnienie urzędowym lekarzom weterynarii wyznaczonym do nadzoru nad targowiskami o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającego dyrektywę 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L z 5.01.2005 r., str. 1, z późn. zm.). Urzędowy lekarz weterynarii ma bowiem obowiązek zwracać uwagę na zachowania wobec zwierząt osób znajdujących się na targowisku i w przypadku, gdy jest świadkiem naruszania przepisów o ochronie zwierząt, powinien podjąć działania, do których obliguje go prawo. Ponadto nakazał, aby przypomnieć podmiotom prowadzącym targowiska, że zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 podmioty te są bezpośrednio zobowiązane m.in. do:

   - podejmowania niezbędnych działań w przypadku stwierdzenia naruszenia ww. przepisów przez jakąkolwiek osobę, aby występujące na targowisku nieprawidłowości zostały usunięte,

   - podejmowania niezbędnych działań mających na celu zapobieganie ponownemu występowaniu nieprawidłowości,

   - przyjęcia przepisów wewnętrznych mających na celu zagwarantowanie ww. działań.

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pragnę zapewnić Panią Marszałek, że podległe mi organy Inspekcji Weterynaryjnej stale prowadzą intensywne działania mające na celu zapewnienie w miejscach, w których gromadzone są zwierzęta, właściwych warunków weterynaryjnych. Przypadki wykrycia działalności w tym zakresie prowadzonej nielegalnie powinny być zgłaszane natomiast do organów ścigania przez każdą osobę, która jest świadkiem takiego działania. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Inspekcja Weterynaryjna będzie również w przyszłości dokładać starań celem wyeliminowania przypadków niewłaściwego obchodzenia się ze zwierzętami gospodarskimi zarówno podczas targów, jak i transportu, przeładunku oraz obrotu zwierzętami.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Tadeusz Nalewajk

   Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

 

 

.........................................................................

 

 

 

 Szanowny Panie Ministrze! Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt organizacje zajmujące się ochroną zwierząt zaprezentowały film, na którym można było zobaczyć zarejestrowane przez ukryte kamery wolontariuszy bardzo drastyczne sceny, na których zwierzęta są zrzucane z samochodów podczas załadunków i rozładunków, cielaki i świnie są noszone za ogon i uszy, świnie pakowane do szczelnie zamkniętych worków, przewożone w bagażnikach aut osobowych, zwierzęta są ogólnie poranione, a do tego bite i kopane.

   Na jednym z filmów widać również zwierzęta płoszone na działaczy organizacji prozwierzęcych i dziennikarzy. Podczas spotkania pojawiały się opisy sytuacji, w których naganiacze prowokują sytuacje, w których przerażone zwierzęta mogą zaatakować człowieka, co w przypadku spłoszonych koni może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jak się okazuje, były przypadki, że konie stratowały kilka osób. W ubiegłym roku w nocy jeden z rolników spłoszył na wolontariuszy fundacji konia. Ten prawie stratował trzy osoby, które jak się okazało na komisariacie, nie mogą dochodzić swoich praw, ponieważ nie ma na to paragrafu i ˝tak naprawdę nic się nie stało˝.

   Ustawa o ochronie zwierząt zabrania znęcania się nad zwierzętami, do którego zalicza także złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt, a we wspomnianych sytuacjach zagrożone jest również życie ludzi.

   Podczas targów, jak twierdzą wolontariusze fundacji broniących praw zwierząt, pojawia się również problem alkoholu. Jak się dowiedziałem, jedną z niechlubnych tradycji na tym targu jest ˝przybijanie˝ transakcji wódką, po której spożyciu rolnicy wsiadają za kierownicę i będąc pod wpływem alkoholu, wyruszają w drogę. Wolontariusze, jak się okazuje, zgłaszali ten problem wielokrotnie policjantom obecnym na targach, ale ci tłumaczyli się brakiem alkomatu i nie podejmowali interwencji.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy przewiduje Pan wzmożony i bardzo szczegółowy nadzór nad tego typu targami zwierząt hodowlanych oraz czy przewiduje Pan wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji wobec braku działań, które powinni podjąć policjanci na wniosek wolontariuszy?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 21 lutego 2013 r.

 

 

..................................................................................

 

 

 

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 28 lutego 2013 r. (sygn. SPS-024-3547/13) dotyczącego zapytania posła na Sejm RP pana Artura Dunina w sprawie wzmożonego i bardziej szczegółowego nadzoru nad organizacją targów zwierząt hodowlanych zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji uprzejmie przedstawiam, co następuje.

   W ramach służby kryminalnej oraz prewencyjnej Policji w każdej jednostce organizacyjnej komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji funkcjonują policjanci koordynatorzy, którzy zajmują się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń naruszających przepisy o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego. Ponadto Policja systematycznie współpracuje z Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

   W celu doprecyzowania zakresu działań Policji w określonych sytuacjach z udziałem zwierząt oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obywatelom, jak i humanitarnego traktowania zwierząt stwarzających zagrożenie Główny Sztab Policji KGP oraz Biuro Prewencji KGP opracowały procedury postępowania - algorytm - do stosowania przez wszystkich funkcjonariuszy Policji w kraju. Podobne rozwiązanie zastosowano także w przypadku uzyskania informacji o okrutnym traktowaniu zwierząt.

   Mając na uwadze zapewnienie skutecznych działań Policji we wskazanym obszarze, Policja realizuje również przedsięwzięcia szkoleniowe polegające na zapoznawaniu funkcjonariuszy ze zmieniającą się praktyką oraz regulacjami prawnymi. Przykładem tego typu inicjatywy było zorganizowanie przez Biuro Prewencji KGP seminarium szkoleniowego pn. ˝Rola Policji w podejmowaniu działań na rzecz ochrony zwierząt˝, w którym udział wzięli przedstawiciele Policji, a także prelegenci z Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals z Wielkiej Brytanii, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Realizacja podobnego projektu przygotowanego przez Biuro Prewencji KGP we współpracy ze stowarzyszeniem Prawnicy na Rzecz Zwierząt planowana jest na kwiecień 2013 r.

   Ponadto funkcjonariusze Policji obsługują kanały wymiany informacji z obywatelami i organizacjami społecznymi w zakresie popełnianych przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu, tzw. skrzynki zielona strefa, które znajdują się na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Policji szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

   Jednocześnie należy wskazać, że w ramach międzynarodowych działań kontrolnych E-30 (prowadzonych na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym E-30 przez policjantów z Holandii, Niemiec i Polski) policjanci ruchu drogowego wspólnie z przedstawicielami pozostałych służb kontrolnych, w tym m.in. służby weterynaryjnej, w 2012 r. skontrolowali 4002 pojazdy. Przedmiotem kontroli drogowych był m.in. sposób przewożenia zwierząt oraz wymagane dokumenty w tym zakresie.

   Warto również poinformować, że Policja prowadzi cykliczne działania kontrolne na drogach ukierunkowane m.in. na ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. W 2012 r. policjanci ujawnili 171 020 kierujących pojazdami po alkoholu.

   Przechodząc do opisanej w wystąpieniu sytuacji spożywania alkoholu przez uczestników targów, a następnie kierowania przez nich pojazdami, jak również niepodjęcia stosownych działań przez policjantów, uprzejmie informuję, że z uwagi na brak szczegółowych informacji w tym zakresie nie jest możliwe odniesienie się do zaistniałego zdarzenia.

   Niekwestionowane pozostaje przy tym, że każdy przypadek przekazania Policji informacji o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu powinien stać się przedmiotem stosownych działań ze strony funkcjonariuszy przyjmujących zgłoszenie, a także weryfikacji, czy zgłoszone zdarzenie nosi znamiona czynu zabronionego. Pozostawienie takiej informacji bez jakichkolwiek działań jest niedopuszczalne i winno być przedmiotem szczegółowych wyjaśnień.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Piotr Stachańczyk

   Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP