Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie zmian w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich w celu umożliwienia skorzystania z tego uprawnienia rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie zmian w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich w celu umożliwienia skorzystania z tego uprawnienia rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r.

wielkość tekstu:A | A | A

 Szanowny Panie Ministrze! Podczas moich spotkań z mieszkańcami pojawiają się obawy związane ze zmianą w ustawie Kodeks pracy oraz w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczące urlopów rodzicielskich, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r. Możliwość wykorzystania dłuższego urlopu będzie dotyczyć rodziców dzieci urodzonych po 17 marca 2013 r., którzy 1 września będą jeszcze na urlopie wychowawczym.

   Rodzice zwracają również uwagę, że pojawia się element gorszego traktowania dzieci, które urodzą się przed 17 marca, ponieważ na dalszym etapie rozwoju rocznik 2013 będzie oceniany całościowo bez względu na miesiąc urodzenia i będzie już na przykład podlegał obowiązkowi szkolnemu od 6. roku życia. Jak podkreślają moi rozmówcy, pierwszy rok życia dziecka jest newralgiczny dla jego rozwoju i dlatego wydaje się, że istotne jest, żeby cały rocznik miał równe szanse spędzenia tego czasu z jednym z rodziców.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy przewiduje Pan wprowadzenie takich rozwiązań w przepisach, by zapisy ustawy objęły wszystkie dzieci z rocznika 2013 i wszyscy rodzice mieli szansę w równym stopniu wykorzystać dłuższy urlop rodzicielski?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 21 stycznia 2013 r.

 

....................................................

 

  Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na zapytanie pana posła Artura Dunina w sprawie zmian w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich w celu umożliwienia skorzystania z tego uprawnienia rodzicom wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r., przekazane przy piśmie z dnia 25 stycznia br., znak: SPS-024-3137/13, uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 8 listopada 2012 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. Zakończono etap uzgodnień międzyresortowych i opiniowania tego projektu przez partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz rodzin. W dniu 19 lutego br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Obecnie trwają prace nad kolejnym tekstem projektowanej ustawy uwzględniającym przebieg tej konferencji.

   W projektowanej ustawie proponuje się umożliwienie obojgu rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku w związku z urodzeniem się ich dziecka albo przez okres dłuższy niż jeden rok w związku z jednoczesnym urodzeniem się większej liczby dzieci. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego.

   Zmiany w zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego polegałyby przede wszystkim na podwyższeniu jego wymiaru już od dnia 1 września 2013 r. do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i do 8 tygodni w przypadku porodu mnogiego, a także na umożliwieniu korzystania z tego urlopu zarówno przez pracownicę - matkę dziecka, jak i przez pracownika - ojca dziecka. Proponuje się, aby dodatkowy urlop macierzyński mógł być wykorzystywany jednorazowo lub w dwóch częściach, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, co umożliwi podział tego urlopu między rodziców dziecka. Proponuje się także zachowanie obecnej zasady, zgodnie z którą korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu.

   W podobnym kierunku zmierzają zmiany dotyczące dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Proponuje się wymiar tego urlopu podwyższyć już od dnia 1 września 2013 r. do 6 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka oraz do 3 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie starszego dziecka. Możliwość korzystania z tego urlopu w dwóch częściach zapewniłaby pracownikom prawo dzielenia się tym uprawnieniem. Nadal korzystanie z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego można by łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu.

   Projektowana ustawa przewiduje także wprowadzenie nowego uprawnienia związanego z pełnieniem funkcji rodzicielskich, tj. urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, czy też liczby dzieci jednocześnie przyjmowanych na wychowanie. Urlop rodzicielski mógłby być wykorzystywany bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim (dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego) jednorazowo albo w częściach, nie więcej niż trzech, z których każda nie mogłaby być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Od decyzji uprawnionych pracowników zależałoby zatem, czy wykorzystają oni pełny wymiar tego urlopu, a także czy i w jaki sposób podzielą się tym urlopem. Projekt przewiduje także możliwość jednoczesnego korzystania z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców dziecka, przy czym w takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie mógłby przekraczać 26 tygodni. Korzystanie z urlopu rodzicielskiego można by łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu.

   W projektowanej ustawie przewiduje się dwa sposoby korzystania z płatnego urlopu związanego z urodzeniem się dziecka.

   Pracownica nie później niż 14 dni po porodzie mogłaby złożyć wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego także w pełnym wymiarze. W przypadku wyboru przez pracownicę tego sposobu korzystania z urlopu przysługiwałby jej przez cały okres zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Projekt przewiduje także możliwość wcześniejszego powrotu do pracy przez pracownicę (np. po wykorzystaniu przez nią jedynie podstawowego urlopu macierzyńskiego lub po wykorzystaniu przez nią np. całego urlopu macierzyńskiego w wymiarze podstawowym i dodatkowym) albo podzielenie się korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i z urlopu rodzicielskiego z pracownikiem - ojcem dziecka.

   Drugi sposób korzystania z płatnego urlopu związanego z urodzeniem się dziecka przewiduje składanie przez uprawnionych pracowników wniosków o udzielenie kolejnego rodzaju urlopu w końcowym okresie korzystania z poprzedniego urlopu. I tak wniosek o dodatkowy urlop macierzyński byłby składany w czasie korzystania z podstawowego urlopu macierzyńskiego, zaś wniosek o urlop rodzicielski byłby składany w czasie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wybór drugiego sposobu korzystania z płatnego urlopu związanego z urodzeniem się dziecka wpływałby na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten wynosiłby 100% podstawy wymiaru zasiłku w okresie korzystania z podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 60% podstawy wymiaru zasiłku w okresie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

   Pragnę dodać, że rozwiązania przyjęte w projektowanej ustawie stanowią kontynuację zmian w przepisach Kodeksu pracy dotyczących uprawnień pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich, rozpoczętą przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654).

   Podsekretarz stanu

   Radosław Mleczko

   Warszawa, dnia 25 lutego 2013 r.

 

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP