Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

wielkość tekstu:A | A | A

    Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zgłaszają się mieszkańcy w sprawie zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych, którzy uważają, że są one krzywdzące, ponieważ do ich wyliczenia są brane pod uwagę jedynie dochody i komorne. Według moich rozmówców powinny być również ujęte wydatki na media niezbędne do życia, czyli prąd, gaz, woda i ścieki.

   W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: Czy przewiduje Pan możliwość wprowadzenia takich zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, które spowodują, że przy ich wyliczaniu będą brane również wspomniane przeze mnie wydatki?

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 8 lipca 2013 r.

 
 
 
.......................................................................................
 
 
 

  Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na otrzymane w dniu 23 lipca br. za pośrednictwem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapytanie poselskie pana posła Artura Dunina przekazane przy piśmie z dnia 11 lipca br., nr SPS-024-4800/13, w sprawie zmian ustawy o dodatkach mieszkaniowych, uprzejmie informuję, co następuje.

   W celu udzielania pomocy finansowej przy ponoszeniu opłat za zajmowane mieszkania lokatorom, w tym zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wprowadzono obligatoryjny system dodatków mieszkaniowych.

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:

   1) posiadającym tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (najemcy, członkowie spółdzielni mieszkaniowych, właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych) lub uprawnienia do lokalu zamiennego lub socjalnego,

   2) których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

   3) zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób, tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30%.

   Dodatek mieszkaniowy jest zatem dopłatą do wydatków na utrzymanie mieszkania. Jego przyznanie stanowi formę zwolnienia wnioskodawcy z obowiązku ponoszenia oznaczonej kwotowo części kosztów utrzymania zajmowanego przezeń mieszkania.

   Dodatek jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym przeznaczonym dla osób o niskich dochodach i stanowi pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, a także stworzeniu warunków do sprawnego funkcjonowania gospodarki mieszkaniowej oraz oparcia jej na racjonalnych ekonomicznie zasadach. Wyłącza to z dodatków mieszkaniowych kontekst pomocy kierowanej indywidualnie i przenosi istotę systemu dodatków mieszkaniowych w sferę pomocy w pokrywaniu kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych.

   System dodatków mieszkaniowych w związku z tym nie obejmuje opłat niezwiązanych bezpośrednio z utrzymaniem mieszkania, lecz mających charakter bytowy (tzn. należności za energię elektryczną i gaz przewodowy). Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W myśl art. 6 ust. 4 ustawy wydatkami tymi są:

   1) czynsz,

   2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

   3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

   4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

   5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

   6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

   7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

   Systemem dodatków mieszkaniowych objęte są zatem m.in. opłaty za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. Jeżeli chodzi o opłaty za energię elektryczną i gaz przewodowy, to nie są one objęte systemem dodatków mieszkaniowych, gdyż dodatki mieszkaniowe są wypłacane nie użytkownikom lokalu, ale zarządcy budynku, podczas gdy opłaty za energię elektryczną oraz gaz przewodowy są opłacane bezpośrednio przez odbiorcę na podstawie indywidualnej umowy.

   Ponadto należy zauważyć, że od 2004 r. dodatki mieszkaniowe są w całości wypłacane z budżetów gmin. Zmiany przepisów w proponowanym zakresie spowodowałyby wzrost wypłat kwot dodatków mieszkaniowych, a zatem zgodnie z art. 167 Konstytucji RP musiałoby towarzyszyć im odpowiednie wyasygnowanie środków z budżetu państwa na rzecz gmin w celu pokrycia ich zwiększonych wydatków.

   Podsumowując powyższe rozważania, w mojej opinii wprowadzenie zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych w zakresie proponowanym przez pana posła uważam za niecelowy.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że podjęte zostały prace nad wdrożeniem systemowego rozwiązania w zakresie pomocy najsłabszym ekonomicznie grupom odbiorców energii elektrycznej (tzw. odbiorcom wrażliwym) finansowanego z budżetu państwa. Na 44. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 21 czerwca 2013 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zryczałtowany dodatek energetyczny. Aktualnie trwają prace nad projektem w Senacie RP. Powyższy projekt wprowadza zmiany w ustawie Prawo energetyczne, które należy do właściwości ministra gospodarki, wobec czego do niego należy kierować ewentualne dalsze pytania w tej kwestii.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Piotr Styczeń

   Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP