Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie zmiany oznakowania zjazdu z autostrady A2 w Strykowie

Strona główna » Sejm » Zapytania » w sprawie zmiany oznakowania zjazdu z autostrady A2 w Strykowie

wielkość tekstu:A | A | A

   Szanowny Panie Ministrze! Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź na moje zapytanie w sprawie nieprawidłowego oznakowania zjazdu z autostrady A2 w Strykowie, jednak jest ona dla mnie zupełnie niesatysfakcjonująca i spotkała się z poważną dezaprobatą samorządowców. Podczas kolejnych spotkań z przedstawicielami samorządu gminy i miasta Stryków w tej sprawie otrzymałem dodatkowo wiele zarzutów dotyczących przekazanych mi od Pana Ministra decyzji.

   Przypomnę, że jadący wspomnianą drogą zarówno od strony Warszawy w stronę Poznania, jak i w przeciwną na zjeździe Stryków otrzymują informację, że mają możliwość udać się w stronę Warszawy, Łodzi, Zgierza i Brzezin, natomiast nie jest nic wspomniane o najbliższym jak by nie było Strykowie.

   Zdaję sobie sprawę, że przedłużenie autostrady w kierunku Konotopy spowodowało wyprowadzenie ruchu ciężkiego ze Strykowa, o co walczyli mieszkańcy tejże miejscowości. Chciałbym jednak zauważyć, że jedyne jak dotąd w Polsce skrzyżowanie autostrad leży na terenie gminy Stryków, co powoduje, że miasto stało się bardzo poważnym ośrodkiem, chociażby logistycznym. Swoje zakłady i magazyny ulokowały tutaj dziesiątki firm i, jak się dowiedziałem od samorządowców, są kolejni zainteresowani. Jak mi przekazano podczas spotkania, problem z dotarciem do Urzędu Miasta Strykowa miały niedawno delegacje zagraniczne, w tym jedna z Japonii, która kierując się na Stryków, dojechała praktycznie do Warszawy.

   W związku z tym zwracam się ponownie do Pana Ministra z pytaniem: Jaki jest powód, że nie można zmienić odpowiednich rozporządzeń, tak by Stryków jako ważna miejscowość dla wielu inwestorów został oznakowany na wspomnianym zjeździe z autostrady A2?

   Zwracam się z również z prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań, by odpowiednie oznaczenie wskazujące, że jest to również zjazd do Strykowa, pojawiło się jak najszybciej, sama nazwa węzła dla zagranicznych gości jest nic niemówiącą informacją. W sytuacji gdyby było to niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy, proszę o ich zmianę, tak by pojawiła się możliwość swobodnego dodawania ważnych informacji ułatwiających komunikację.

   Z poważaniem

   Poseł Artur Dunin

   Zgierz, dnia 9 września 2013 r.

 

 

.........................................................................

 

 

 

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie pana posła Artura Dunina, przekazane przy piśmie z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt SPS-024-5209/13, w sprawie zmiany oznakowania zjazdu z autostrady A2 w Strykowie przedstawiam następujące informacje i wyjaśnienia.

   Oznakowanie dróg znajduje się w kompetencjach właściwych organów zarządzających ruchem na drodze. Organy te, właściwe dla danej kategorii drogi, wymienia art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). W przypadku dróg krajowych, ekspresowych i autostrad - zgodnie z art. 10 ust. 3 przywołanej ustawy, organem zarządzającym ruchem jest generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. Organ ten zatwierdza organizację ruchu na danej drodze, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

   Oznakowanie pionowe drogi - w tym również oznakowanie kierunkowe - jest jednym z elementów organizacji ruchu na drodze i zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem musi być zawarte w projekcie organizacji ruchu. Oznakowanie to musi spełniać wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

   Wynikająca z ww. przepisów systematyka oznakowania kierunkowego nakazuje wskazywanie na znakach kierunku (tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazowych) dla kierunku na wprost - miejscowości kierunkowej dla danej drogi, a dla drogi poprzecznej (na skrzyżowaniu lub węźle) - miejscowości kierunkowej dla kierunku w prawo i miejscowości kierunkowej dla kierunku w lewo. Taka systematyka umożliwia konsekwentne wskazywanie miejscowości kierunkowej na kolejnych tablicach, aż do wjazdu do tej miejscowości (lub na jej obwodnicę). Uzupełnieniem informacji kierunkowych są tablice szlaku drogowego, na których podaje się informacje o głównych miejscowościach na szlaku i odległościach do nich.

   Natomiast kwestie techniczne oraz porządkowe zasad umieszczania informacji o miejscowościach kierunkowych na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA regulują przepisy zarządzenia nr 1 generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. W celu wprowadzenia jednolitych standardów opracowane zostały dokumenty: Mapa oznakowania kierunkowego dla sieci dróg krajowych na obszarze Polski oraz Mapa oznakowania kierunkowego dla docelowego przebiegu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

   Oznakowanie kierunkowe dla dróg krajowych jest wynoszone zgodnie z ww. zarządzeniem generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad nr 1 z dnia 9 stycznia 2009 r., które zawiera enumeratywną listę miejscowości kierunkowych. Zarządzenie zostało opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Miejscowość Stryków nie znajduje się na przedmiotowej liście. Enumeratywna lista miast - celów podróży nie uwzględnia informacji o lokalizacji dużych baz logistycznych, bowiem nie zostały one uwzględnione w obowiązujących aktach prawnych określających obszar kompetencji właściwych organów zarządzających ruchem na drodze. Jeśli odnośne akty zostaną znowelizowane pod kątem uwzględnienia informacji drogowskazowej o bazy logistyczne, strefy ekonomiczne itp., to oczywiście lista celów podróży zostanie uzupełniona o przedmiotową lokalizację baz i stref.

   Jednocześnie, uprzejmie informuję, iż w związku z rozbudową sieci dróg krajowych GDDKiA rozpoczęła pracę nad aktualizacją Mapy oznakowania kierunkowego.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Zbigniew Rynasiewicz

   Warszawa, dnia 4 października 2013 r.

Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP