Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
O mnie
Szczęśliwy ojciec dwóch synów  - Sebastiana  i Maćka. Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej ...
Bezpłatne konsultacje prawne

w sprawie zwolnienia z podatku od darowizn dystrybutorów produktów spożywczych

Strona główna » Sejm » Interpelacje » w sprawie zwolnienia z podatku od darowizn dystrybutorów produktów spożywczych

wielkość tekstu:A | A | A

    Szanowny Panie Ministrze! Obecnie w Polsce dystrybutorzy artykułów spożywczych nie mają możliwości przekazywania produktów bankom żywności bez uiszczenia podatku. Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na utylizację pełnowartościowych artykułów.

   Jak podaje ˝Dziennik Gazeta Prawna˝, Ministerstwo Finansów brak zmian w tym zakresie uzasadnia unijną dyrektywą o VAT, która nie przewiduje zwolnienia w odniesieniu do darowizn żywności dokonywanych przez sklepy i sieci handlowe. DGP zwraca uwagę na sytuację w innych krajach, np. we Francji, gdzie administracja państwowa w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi korzysta z możliwości zwalniania z podatku tego typu dystrybutorów.

   W związku z powyższą sytuacją zwracamy się do Pana Ministra z pytaniami:

   1. Jakie argumenty przemawiają za negatywną decyzją resortu odnośnie do zwolnień z podatku darowizn żywnościowych dokonywanych przez dystrybutorów?

   2. Czy i w jakim zakresie ministerstwo zamierza wprowadzić zwolnienia z podatku w tej materii?

   Z poważaniem

   Poseł Maciej Orzechowski oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

 

 

.......................................................................

 

 

   Szanowna Pani Marszałek! W związku z pismem z dnia 14 maja 2013 r., znak: SPS-023-17547/13, przy którym przekazano interpelację posła Macieja Orzechowskiego oraz grupy posłów w sprawie zwolnienia z podatku VAT darowizn produktów spożywczych dokonywanych przez dystrybutorów, pragnę uprzejmie przedstawić następujące stanowisko.

   Odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizn środków spożywczych, na wstępie pragnę wyjaśnić, że uregulowania zawarte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) nie zakładają, co do zasady, opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizn towarów (w tym m.in. artykułów żywnościowych na rzecz potrzebujących). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega bowiem odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności darowizny, ale tylko wówczas, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

   Należy jednocześnie wskazać, iż funkcjonowanie systemu podatku od wartości dodanej (w Polsce funkcjonujący jako podatek od towarów i usług) w państwach członkowskich Unii Europejskiej podlega ścisłej harmonizacji. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług muszą być zgodne z przepisami unijnymi, w szczególności z przepisami dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Powyższa dyrektywa uniemożliwia państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku. Dyrektywa ta nie przewiduje zwolnienia od VAT dla darowizn żywności dokonywanych przez sklepy czy dystrybutorów.

   Z uwagi na powyższe nie jest możliwe podjęcie przez ministra finansów inicjatywy legislacyjnej mającej na celu wprowadzenie w polskich przepisach dotyczących podatku od towarów i usług zwolnienia od tego podatku dla dokonywanych przez ww. podmioty darowizn produktów żywnościowych, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

   Jednocześnie należy zauważyć, że przy darowiznach towarów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, określenie podstawy opodatkowania następuje na szczególnych zasadach. Zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest tutaj, co do zasady, cena nabycia towarów (bez podatku) określona w momencie dostawy tych towarów. W przypadku handlowców dokonujących darowizn żywności, określając podstawę opodatkowania podatkiem VAT, uaktualnia się zatem cenę nabycia towarów będących przedmiotem darowizny, co oznacza, że nawet przy towarach pełnowartościowych określa się ich realną wartość, uwzględniając np. upływający wkrótce termin przydatności do spożycia.

   Mając zatem na uwadze powołane wyżej zasady ustalania podstawy opodatkowania przy darowiznach towarów oraz fakt, iż od 1 stycznia 2011 r. dostawa podstawowych produktów żywnościowych (takich jak np. chleb świeży, nabiał, produkty zbożowe czy też niektóre przetwory mięsne) opodatkowana jest najniższą dozwoloną prawem unijnym stawką podatku wynoszącą 5%, należy stwierdzić, że system VAT nie powinien stanowić bariery ograniczającej przekazywanie przez dystrybutorów żywności na rzecz potrzebujących, zwłaszcza że podmiotom tym przysługiwało przy nabyciu tych towarów prawo do odliczenia VAT naliczonego.

   W kwestii natomiast przepisów prawa obowiązujących w innych państwa członkowskich uprzejmie informuję, iż minister finansów RP nie jest uprawniony do oceny rozwiązań stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Maciej Grabowski

   Warszawa, dnia 6 czerwca 2013 r.

 
 
Strona główna Drukuj dokument
Artur Dunin - poseł na Sejm RP